نقش مصالح بنایی و سنگهای طبیعی در طراحی و ساخت ویلا 

منظور از مصالح بنایی و سنگ طبیعی سنگی، سنگکاری، سنگهای مستطیلی، سنگهای تراشیده، سنگ بادبر، سنگ کار لاشه درهم، سنگ کاری لاشه و رگچین  طبق ترتیب موجود در لاشه سنگها باشد. تا بدین ترتیب ظاهری طبیعی و جذاب پیدا کنند. اعمال این روند از منظر ساختاری و سازه ای نیز حائز اهمیت است. چرا که بارگزاری فشار بین لایه اغلب بصورت عمودی است.

سنگهای آذرین برای سنگ کاریهای لاشه ای درهم میباشد. طول این صفحات چهار تا پنج برابر ارتفاع آنها باشد و نه بیشتر و قطعاً هرگزنباید کمتر از ارتفاع سنگها باشد.اندازه سنگها در تعیین مقیاس سازی شمع ساختمان موثر است. توجه خاصی معطوف داشته شود. تا بدین ترتیب هر دو سمت بخوبی باهم اتصال پیدا کنند. در مورد استفاده از مصالح بنایی و سنگ طبیعی، کار به گونه ای باشد. که در مقطع عرضی آنها کاملا تمیزکاری صورت گیرد. جهت مشاوره رایگان طراحی ویلا لطفا تماس بگیرید.

راهنمای بهره مندی از سنگ در نما ویلا

الف- در هیچ قسمتی از بخش جلویی و پشتی ساختمان نباید بیش ار سه اتصال موجود باشد.

ب- هیچگونه اتصال لب به لب نباید در بیش از دو لایه فرو رود.

پ- روی دو رج راسته حداقل یک کله (سنگ کله) موجود باشد. یا کله و رج راسته مذکور یک در میان باشند. 

ت- عمق کله تقریباً ۵/۱ برابر ارتفاع لایه بود. حداقل کمتر از ۳۰۰ میلیمتر نباشد.

ث- عمق راسته تقربیاً برابر ارتفاع لایه میباشد.

ج- قسمت مشترک اتصالات لب به لب بیشتر یا مساوی ۱۰۰ میلیمتر باشد. (لایه مصالح بنایی و سنگ طبیعی) و در دیوار کشی با سنگ بادبر ۱۵۰ میلیمتر باشد.

چ- سنگهای بزرگتر روی لایه ساخته شوند.

پس از آن بادی بروی بخش مشهود نما کار کرد. مصالح بنایی و سنگ طبیعی را تراز گیری کرد. هر ۵/۱ – ۰/۲  متر یکبار چگونگی آن و توان سازه را بررسی نمود. (ارتفاع داربست فلزی) ملات کمتر یا مساوی ۳۰ میلیمتر ضخامت دارد. که البته این امر به درشتی قطعات و ذرات بکار گیری و تمام کاریهای مربوطه، بستگی دارد. در حین کار ازآهک یا ملات آهک و سیمان استفاده کرد. چرا که سیمان خالی میتواند رنگ برخی از سنگها را تغییر دهد.

هرگاه از ملات و مصالح بنایی و سنگ طبیعی ترکیبی استفاده میشود. لایه رویی را نیز میتوان در مقطع عرضی سطحی که بارها روی آن سورا میشوند اعمال نمود، البته اگر ضخامت آن بیشتر یا مساوی ۱۲۰ میلیمتر است. استفاه از روکارهایی ( روکش) با ضخامت ۲۵-۵۰ میلیمتر (تراورتاین، سنگ  آهک، گرانیت و غیره) در مقطع عرضی محسوب نشد. نما با میله مهار زنگ نزده، به مصالح بنایی و سنگ طبیعی و مواد زیرین میچسبد. 

آجرها و بلوکها در ساخت ویلا 

آجرها و بلوکها طبق BS6100: بخش ۳، ۵ سال ۱۹۸۴، مصالح بنایی و سنگ طبیعی شامل انواع مختلفی میباشند: واحدها (ویژه، شکلدار، استاندارد، اریب، پاسنگ، لبگرد، لب پخ، جامد، روزنه دار، میان تهی، متخلخل، متداوال، صیغلی، شکافدار، ضربی، گیردار، بتن، کلسیوم، سیلیکات، ماسه آهکی ، سنگ آتشزنه، رس پخته، سفال سزخ،تزیینی) کله راسته، رج بندی (خرپا) و آجر هواکش.

متریال آجر: آجر یکی از واحد بنایی که بیش از ۳۳۸میلیمتر طول، ۲۲۵میلیمتر عرض یا ۱۱۳ میلیمتر ارتفاع دارد. واژه آجر، با کلماتی چون مهندسی، توو گرد، دست ساز، مرسوم، سیم برش، شسته، آجر ساب، ماشی و لایه ضد رطوبتی همراه میشود.

بلوک 

بلوک کی واحد بنایی که مقدار هر کی از ابعاد آن ازمقادیر ذکر و برای آجر فزونی کند. متریال بلوک شامل بتن فشرده، بتن سبک، بتن سبک دانه، بتن هوادار، بتن دانه ای اتو کلاو، عایق گذاری حرارتی، بتن کفی، کلینکر، دیوارکشی خشک، رج بندی حفره ای وبلوکهای سفالی میباشد. تمامی مصالح چه بطور افقی و چه عمودی به درستی و دقیقاً مانند مقررارت نصب شوند.

مصالح بنایی و سنگ طبیعی دو لایه کفها و بامها تنها در لایه داخلی اعمال شود. لایه بنایی حداقل با ۵ سیم فولادی ضد رنگ به قطر ۳ میلیمتر در هر متر مربع، بهم  متصل شوند. این اتصالات در فاصله ۲۵۰ میلیمتر عمودی و ۷۵۰ میلیمتر افقی قرار دارند. 

محل مود دیوار کشی

در کنار محل مود دیوار کشی که اب استفاده از مصالح بنایی و سنگ طبیعی صورت میگیرد. یک دیوار مهار موجود باشد. قسمتهای بالایی آنها نیز با کمک کف منزل بالایی محکم نگه دارد. مبنای روزنه دار، دوارهای ممهار در حقیقت اجزایی صفحه مانند هستند که سازه را در مقابل هر گونه پیچش، محکم نگه میدارند. چنانچه دیوارهای مذکور باری بیش از وزن خود حمل کنند به آنها دیوار پشتیبان اطلاق میشود.

دیوارهای غیر پشتیبان نیز اجزایی صفحه مانند هستند که تنها باری برابر وزن خود را تحمل کرده و نقش آنها را در اجتناب هر گونه پیچش و خمش دخیل نیست. توو رفتگی و شیارها برش و یا در داخل مصالح قرار دارد. توو ررفتگی افقی و شیب دار نیز مجاز هستند. البته تنها تحت شرایط خاص نسبت باریکی کمتر یا مساوی ۱۴۰ میلیمتر و ضخامت بیشتر یا مساوی ۲۴۰ میلیمتر وبا ملزومات مکفی  در اتصالات بین دیوارهای خارجی و دیوارهای جداساز (تیغه) که به عنوان دیوار حائل و بارهای افقی را انتقال میدهد.

تیرهای اتصالی

حتماٌ از تیرهای اتصالی استفاده کرد. تقویت افقی سازه در سازه الزامی است که بیش از دو طبقه کامل داشت. یا طول آنها از ۱۸ متر بیشتر است. البته در صورتی که شرایط سایت اینگونه ملزم بداند و یا دیوارهای موجود، روزنه بسیاری باشند. (چنانچه اندازه عرض روزنه بیش از ۶۰ % طول دیوار باشد ویا عرض پنجره بیش از ۳/۲ ارتفاع طبقه ویا ۴۰% طول دیوار باشد) 

دیوار کشی با مصالح بنایی و سنگ طبیعی توپر نوعی دیوارکشی تک لایه است. در جایی بکار میگیریم. که رو کاری با استفاده از مهار بروی مصالح بنایی و سنگ طبیعی زیر میچسبانیم. هر لایه حداقل دو آجر ، بلوک، موجود باشد. بین آنها مصالح بصورت طولی و به ضخامت ۲۰ میلیمتر قرار دارد این مصالح بدونه حفره باشد. لایه رویی شامل دو سطح مقطع است که بار بروی آن قرار دارد. 

در دیوارهای دو لایه پوسته

هنگام تعیین بار، بیشتر بروی دیوار داخلی تحقیق میشود. برای محاسبه میزان باریکی کار و تعیین فاصله بین اجزای مهاربند. ضخامت لایه درونی بعلاوه نیمی از ضخامت دیوار خارجی مد نظر گیریم. چنانچه قوانین مخالف نباشند، میتوان از حفره نیز استفاده کرد. دیوار کشی دو لایه دو پوسته با عایق کاری حفره ها میباشد.

دیوار کشی حفره ای دو لنگه بدون پر نمودن داخل حفره: حداقل ضخامت لنگه لایه داخلی، لایه بیرونی بیشتر یا مساوی ۱۱۵ میلیمتر، فاصله گذر هوا ۶۰ میلیمتر عرض باشد. لایه با بست بهم وصل شدند. لایه خارجی درهمه قسمتها مورد پشتیبانی قرار گیرد. حداقل هر ۱۲ متر یکبار چک شود. فاصله هوا از قسمتها مورد پشتیبانی قرار گیرد. حداقل هر ۱۲ متر یکبار چک شود.

فاصله هوا از فاصله ۱۰۰ میلیمتری بالای زمین تا بام ادامه دارد و دراین مسیر هرگز قطع نمی شود. لایه بیرونی دارای روزنه جهت تهویه بود. که به فاصله ۱۵۰۰ میلیمتر مربع، دتر بالا و پایین آنها قرار دارند. ( به اضافه روزنه ) اتصالاتی که بصورت عمودی و اتصالات افقی نیز در سطح پی بکار برده شوند. 

مصالح بنایی و سنگ طبیعی تقویتی

ضخامت دیوار بیشتر یا مساوی ۱۱۵ میلیمتمر، طبقه بندی مقاومت بلوک / آجر بیشتر یا مساوی ۱۲، ملات III اتصالات کمتر یا مساوی ۲۰۰ میلیمتر تقویت و قطر فولاد کمتر یا مساوی ۸ میلیمتر، کمتر با مساوی ۵ میلیمتر در نقاط متقاطع انواع دیوار، ضخامت دیوار: شواهد مناسبی برای تعیین ضخامت دیوار سازه مشخص شود. زمانی که ضخامت دیورا کاملاً مشخص می باشد.

به این کار نیازی نیست. هنگام انتخاب ضخامت لازم برای دیوارها، توجه خاصی به پی دیوار و عایق صدا و حرارتی و  ویژگی ضد آتش و رطوبت مبذول داشته شود. وقتی که دیوارهای خارجی از آجر و سنگهای ضد سرما ساخته نشدند. نوعی اندود خارجی و یا عایق هوا ایجاد شود.

دیوارهای پشتیبان تحت فشار فشرده باشند. این مصالح بنایی و سنگ طبیعی سازه ای به این جهت استفاده میشوند. که بارهای عمودی (بطور مثال بارهای بام و کف) و بارهای افقی (بطور مثال بارهای بادی) قابل قبول نشان داد.