بادام و روش پرورش و هرس آن

پرورش بادام، فندق و پسته به شرح زیر میباشد. محقیقن وطن اصلی درخت بادام را، آسیای غربی و یونان میدانند. بنابراین نظریه گویو گسترش بادام از پامیر تا دریای اژه میباشد. همچنین در پاره ای از اسناد تاریخی آمده که در دورانهای ما قبل تاریخ در ایران درخت بادام بطور وحشی یا زراعی وجود داشته است. کتاب تورات و صحیفه آرمیای نبی از باغهای درخت بادام نامبرده است.

درخت بادام یکی از درختانی هست که زودتر از سایر درختان و قبل از ظاهر شدن برگها، گل آن باز میشود. اغلب در زمستانهای معتدل در ماه اسفند تمام گلهای درخت بادام باز و تقربیاَ نشان میدهد. فقط گلهای آن نسبت به سرما حساس هستند.

درخت بادام از لحاظ خاک و مواد غذایی درختی قانع میباشد. جابجایی بادام از این رو نیاز به کود مایع کمتری دارد. درخت بادام در اغلب زمینهای کم قوت میتواند بر رشد و نمو خود ادامه دهد. همچنین محصول مناسبی را نیز تولید نماید. در هر حال از کشت درخت بادام در زمینهای رسی و مرطوب بایستی خودداری نمود.

بادام بطور کلی توسط هسته میتواند ازدیاد یابد. با عمل پیوند میتوان بادام مرغوب و مناسبی را تهیه نمود. بادام را روی درخت زرد آلو، درخت آلو، درخت گوجه و بالاخره روی درخت بادام که از بذر بعمل آمده پیوند میکنند. با این حال سازگاری درخت زردآلو و درخت آلو با درخت بادام خیلی کم میباشد.

عملاَ در زمینهای که کم عمق یا بدون آهک هستند. یا رطوبت زیاد مجبورند بادام را روی درخت گوجه پیوند کنند. در هر حال در درجه اول پایه بذری بادام شیرین پایه مناسبی برای بادام میباشد. بعد از آن پایه بادام تلخ مناسب بنظر میرسند.


هرس و جابجایی درخت بادام

تربیت و پرورش درخت بادام بصورت پابلند، نیمه پابلند و جامی میسر میباشد. در حالت جامی میان تهی میتوان پایه یا تنه را کوتاه حدود ۵۰ تا ۸۰- سانتمیتر و در درخت نیمه پابلند ۱۲۰ سانتیمتر و در پابلند طول تنه را کمی بیشتر انتخاب کرد. 

هرس باردهی در روی درخت بادام عملیات خاص شدیدی همانند دیگر درختان میوه ندارد. هرس بادام منحصر به قطع شاخه خشک و یا شاخه نابجا و نامناسب که موجب انبوهی شاخه و عدم نفوذ نور و هوا به داخل تاج میشود.

جوانه ها موجود در روی درخت بادام تقربیاَ همانند درخت هلو میباشد. درخت بادام را هر چهار یا پنج سال یکبار با قطع شاخه مسن میتوان جوان نمود.

در هنگام هرس درخت بادام باید در نظر داشت که میوه همیشه در روی شاخه سال قبل تشکیل می شود. بنابراین هنگام قطع شاخه ها لازمه توجه نمود که عملیات بصورتی انجام شود که در ایجاد شاخه جوان برای سالهای بعد کمک شود. تا مقدار محصول افزایش یابد.

در ایران هرس درخت بادام معمول نیست. ولی در کشورهای اروپایی و امریکایی با توجه به نکات بالا عملیات هرس فرمی را انجام میدهند. در سالهای چهارم و پنجم به حذف شاخه زائد و خشک اکتفا میکنند.


روش جابجایی و هرس درخت فندق

فندق درختچه ای بومی اروپا و آسیای صغیر که از زمانهای بسیار دور کاشت آن مرسوم بوده است. بطور کلی کشت درخت فقندق در کشورهایی اروپایی از قرن چهاردهم رونق داشته است.

در ایران ارقام خوروی آن بیشتر در جنگلهای آستارا و ارسباران مشاهده میشود. ارقام بومی آن در مناطق قزوین، ارومیه، مشهد، گرگان و در پاره ای از ارتفاعات فلات مرکزی کاشته میشود.

درخت فندق با هر نوع خاکی تقربیاَ سازگاری دارد. بطور کلی میتوان آنرا در خاکهای نسبتاَ اسیدی و آهکی بعمل آورد. ولی در زمینهای شنی و رسی که دارای هوموس کافی باشد بهترین تنیجه حاصل میشود. بایستی توجه داشت ریشه درخت فندق نسبت به رطوبت زیاد حساسیت نشان میدهند.

درخت فندق نسبت به سرمای زیاد همانند بادام مقاوم هستند. گلهای فندقبه سرمای بهاره حساس بوده و صدمه میبینند. همچنین فندق به بادهای خشک و سوزان حساسیت دارد. روش معمول تکثیر فندق از طریق پاجوشها میباشد. هر چند که از سایر روشها مانند خوابانیدن شاخه و پیوند نیز استفاده میشود.


هرس و جابجایی فندق

از آن جایی که ریشه درخت فندق خیلی حساس هستند. زمان جابجایی درخت فندق و کاشت فندق بسیار مهم میباشد. زیرا اگر هوا زیاد سرد باشد ریشه ها هوا زده و از بین میروند. بنابراین هنگامی که شرایط کاشت مناسب باشد. بایستی عمل جابجایی را انجام داد.

معمولاَ درخت فندق را پس از انتقال به محل اصلی باید بلافاصله آبیاری نمود. همچنین نسبت به سربرداری و هرس اولیه آن اقدام کرد. در مناطقی که زمستان نسبتاَ سرد دارند. عمل سربرداری و هرس مناسب در بهار صورت میگیرد.

درخت فندق را بصورت نیمه پابلند و یا بوته ای پرورش میدهند. مناسب هست فرم تاج بصورت جامی پرورش داده شود. برای این منظور پس از کاشت نهال در بستر اصلی، سرنهال را به ارتفاع ۴۰ تا ۵۰ سانتیمتر از سطح زمین قطع یا سربرداری میکنیم.

پس از رشد جوانه ها و تشکیل شاخه ها ۳ تا ۶ شاخه اصلی را باقی گذاشته و بقیه را هنگام خواب درخت ( از آذر تا اسفند ماه ) حذف مینماییم. در روش بوته ای، در سال سوم تنه اصلی از سطح خاک قطع میگردد. ۴ عدد پاجوش که رشد خوبی دارند. به فواصل ۲۰ تا ۲۵ سانتیمتر از یکدیگر نگهداری و بقیه پاجوش ها حذف میشوند.

اصولاَ هرس در فندق بمنظور میوه نشاندن درخت و تولید و تشکیل شاخه قوی یک ساله میباشد. بایستی عملیات هرس فندق همه ساله و یا هر دو سال یکبار صورت میگیرد. برخی براین عقیده اند بهترین نتیجه از هرس هنگامی حاصل میشود که درخت فندق تنه نسبتاَ آزادی داشته و شاخه اصلی آن به حد کافی از زمین فاصله گرفته باشد.

درخت پسته و روشهای جابجایی و هرس آن

درخت پسته براساس آثار تاریخی و کتیبه یونانی از ۳ تا ۴ هزار سال پیش در ایران مرسوم بوده است. در اوایل عهد مسیحیت یکی از امپراطوران روم این درخت را به روم و از آن جا به اسپانیا میبرد. در سالهای اخیر کاشت درخت پسته در امریکا و آفریقا مرسوم میباشد. درخت پسته از گیاهان نواحی گرم معتدل مانند سواحل دریای مدیترانه میباشد.

با وجود این در پاره ای از مناطق که دارای زمستانهای سرد و تابستانهای گرم مانند نواحی دامغان و قزوین میباشد محصول رضایت بخشی میدهد. درخت پسته در خاکهای شنی و رسی بخوبی رشد و نمو میکند. در این نوع خاک محصول خوبی نیز تولید میکند. ولی در اراضی رسی سنگین که رطوبت را بمقدار زیاد و برای مدت طولانی درخود نگاه میدارد. نتیجه رضایت بخشی نمیدهد .


هرس و جابجایی درخت پسته

هرس درخت پسته مسن و بارده مرسوم نیست. باغداران فقط به حذف شاخه خشک اکتفا میکنند. در پاره ای از مراکز تولید پسته این هرس را در فصل پاییز و در پاره ای دیگر از مراکز در فصل زمستان انجام میدهند. البته در نقاطی هرس زمستانه ممکن هست که خطر یخبندان و سرمای شدید در بین نباشد.

به عقیده ی ما در نواحی سرد مانند نواحی اطراف قزوین هرس از اواخر اسفند تا اواخر فروردین باید انجام گیرد. جابجایی بادام نیز در این زمان از سال انجام میشود. زیرا در این منطقه اغلب سرمای زمستان بسیار شدید میباشد.

علاوه بر این چون با این هرس فقط شاخه خشک قبل از فعالیت جوانه ها حذف میشوند. تغییری در تعادل بین شاخه درخت پسته از نظر مصرف شیره گیاهی حاصل نمیگردد.


هرس فرمی درخت پسته

هرس فرمی درخت پسته و بادام باید با دقت انجام گیرد. پس از آن که جوانه پیوندک به اندازه کافی رشد کرد (۱.۲۰ تا ۱.۵ متر) جوانه انتهایی و کلیه شاخه فرعی به استثنای شاخه هایی که در ۲۰ تا ۲۵ سانتیمتر انتهای پایه واقعند قطع میکنند. در این قسمت ۳ تا ۵ شاخه که بطور منظم بدور پایه قرار گرفته باقی میماند.

آنها نیز از ۳۰ تا ۳۵ سانتیمتر سربرداری میشوند. این شاخه ها اسکلت تاج درخت پسته یا شاخه اصلی درخت پسته را تشکیل میدهند. در سالهای بعد شاخه فرعی روی شاخه اصلی به فاصله کافی و با فواصل نسبتاَ منظم قرار گیرند. تا نور خورشید و هوا به آسانی به شاخه باردهنده برسد.

 

به شما پیشنهاد مطالعه مقاله انگور، هرس و جابجایی را میدهیم.


نکات عملی هرس درخت پسته

۱- حداکثر نور و حررات خورشید و هوا به درون تاج درخت باید برسد.

۲- زوایه بین شاخه باردهنده و شاخه اصلی که حامل شاخه بار دهنده میباشد. باید بین ۶۰ تا ۸۰ درجه باشد. تا در اثر وزن نسبتاَ زیاد محصول شاخه باردهنده از شاخه اصلی جدا نشود.

۳- فاصل اولین شاخه اصلی روی تنه درخت تا سطح زمین باید در حدود ۱ تا ۱.۲۰ متر باشد. تا بتوان عملیات زراعتی مختلف را به آسانی روی درخت انجام داد.


هرس باردهی درخت پسته

هرس باردهی پسته، بادام و فندق شامل هرس تنک شاخه، سربرداری حذف پاجوش شاخه خشکیده آلوده میباشد. هدف از هرس تنک شاخه، کاهش تعداد شاخه فرعی درجه دوم و سوم میباشد.

این عملیات در دوره خواب زمستان و در سنین باردهی اقتصادی محصول انجام میشود. هرس شاخه به منظور کاهش سال آوری توصیه و باعث رسیدن آب و مواد غذایی بیشتر به جوانه گل در حال تشکیل برای محصول سال آینده میشود.

هرس سربرداری نیز بمنظور جلوگیری از رشد رویشی بیش از حد جوانه انتهایی و تقویت جوانه جانبی میباشد. که در فصل خواب صورت گرفته، افزایش شاخه جانبی، سطح باردهی را به همراه دارد.

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *