تعریف اصطلاحات ساختمان

تعریف اصطلاحات ساختمان و شرح وظایف در خصوص اهمیت خدمات معماری و هزینه مربوط که البته در هر کشور و بسته به شرایط متفاوت است. مراحل دستورات وطراحی (A_D در برنامه کار RIBA در HOAI شامل بازرسی، احتمالات (۳%) چهار چوب پروبوزال (۷%) طراحی برنامه (۱۱%) برنامه ریزی مصوبات (۶%) خدمات طراحی معمولا (۲۷%) از هزینه را بخود اختصاص میدهد.

مراحل طرحهای تولید و جمع آوری اطلاعات ( H_E) در برنامه کار RIBA 5-9 در HOAL شامل طراحی تفضیلی، جمع آوری اطلاعاتی در خصوص روند تولید، رسید کمیتها ( در صورت لزوم ) ۲۵% آماده کرد اوراق مشارکت و مناقصه ۱۰% ، مناقصات ۴%، بازرسی سایت ۳۱%، مستند سازی پروژه ۳%، وظایف مدیریت ساختمان معمولاً ۷۳%، از کل هزینه را بخود اختصاص میدهد.

مطلب مرمت ساختمان قدیمی به صورت کامل و دقیق به شما کمک میکند.

مطلب دوازده گام احداث فضای سبز را مطالعه نمایید.

خدمات پایه ساختمانسازی

با نتایج حاصل از مراحل ۲ و ۴ و به کار گیری این حیطه جمع آوری اطلاعات و راه حلهای مناسب که بصورت مرحله به مرحله صورت میگرد. با در نظر گیری مفاهیم شهری، پارامترهای طراحی و ملزومات کاربردی، فنی، ساختاری، اقتصادی، انرژی (بطور مثال استفاده معقول از انرژی) و بیولوژیکی و تشریک مساعی با متخصصان ساختمان، بمنظور وارد سازی طرحها و مرحله طراحی به مرحله ساخت.
ارائه طرح در قالب مجموعه ای از نقشه که تمامی اسنادهای لازم منجمله طرحهای تفضیلی و ساخت را به همراه دارد.

ویژگیها در بطن کار ساختمان

در برنامه که طراحی داخلی نیز بخشی از آن بشمار میرود. آماده سازی جزئیات طرح داخلی بمقیاس ۱:۲۵ تا ۱:۱ الزامی است. همچنین ویژگیهای خاص مواد وطرز انجام کارهای مختلف نیز باید مد نظر میگیریم.

هماهنگی بین تلاشها و ایده سایر اعضای تیم طراحی و تکمیل اطلاعات بدست آمده از طریق این افراد بمنظور یافت یک راهکار اساسی
آماده سازی و هماهنگی نتایج حاصل از طراحیها.

سایر خدمات ساختمان

سایر خدمات میتوان نوعی خدمات پایه نیز تلقی کرد. البته تنها به این شرط که در لیست خدمات ذکر میشوند. این امر برخی از محدویتهای موجود در لیست استانداردهای خدمات پایه را از میان برمیدارد.

تنظیم یک سری ویژگی تفصیلی کامل برای برنامه ریزی یک اتاق، تا بدین ترتیب اصول و پایه ای برای شرح مواد، مناطق مختلف، وظایف و برنامه کار، در دست داریم.

تنظیم یک برناممه کامل و تفضیلی بصورت رسید کمیتها جهت ایجاد پایه و اساس شرح مواد، وظایف و برنامه کار، در دست داریم.
بررسی دقیق جزئیات طراح پیمانکار و پیمانکار جزء و برنامه کاری آنها تا بدین ترتیب از هماهنگی و تطبیق این طرح با طرح و برنامه کلی ساخت کسب اطمینان شود.

ایجاد دکلی کوچک از جزئیات و نمونه اصلی

بررسی و تصدیق طرحهایی که ازسوی سازمانهای خارجی و تیم طراحی داخلی ایجاد شدست. تا بدین ترتیب از هماهنگی و تطبیق این طرحها با طرح و برنامه کلی ساخت کسب اطمینان شود(بطورمثال طرح اجزای پیش ساخت که از سوی تولیدکنندگان متخصص و پیمانکارها ارائه میشود. تنظیمات طرحهای کار خانجات تولید کننده ماشین آلات) تا جایی که قرارداد آنها با هزینه قرارداد اصلی تداخل ایجاد نکند. مبلغی که هزینه حرفه ای نیز بر طبق آنها محاسبه میشود.

اهداف، ریسکهای برنامه ریزی ساختمان

اهداف برنامه ریزی ساختمان در راستای نیل به اجرای عملیاتی بدون کم و کاست قرار دارد. این امر در گرو ایجاد کامل تمامی ملزومات رسمی و فنی و البته هماهنگی انی ملزومات با مسائل رسمی، قانونی، فنی واقتصادی است.

 • قانونی، مقررات برنامه ریزی و ساختمان سازی و سایر مقررات مانند دستورالعملهای مربوط به ایمنی، مانند ایمنی در مرحله مونتاژ.
 • فنی، ایجاد استانداردها و تکنیک ساخت وساز و مصالح مانند استانداردهای ساختمان، مشاوره، موافقت با متخصصین و پیمانکاران.
 • اقتصادی، روشهای کنترل هزینه، مانند محاسبه، تخمین هزینه و مشاوره و موافقت با متخصصین در این زمینه.

چنانچه برنامه ریزی ساختمان نامناسب صورت گیرد نتیجه ای در پی نخواهد داشت. البته بعلاوه بسیاری مسائل دیگر، به جز اتلاف مصالح (تصحیح خطاها، شکستها و پوسیدگی) اتلاف زمان بهره وری (اتلاف زمان، کار مضاعف) و خسارت در زمینه مقادیر و ارزشها (خطاهای ساخت، اشتباهات برنامه ریزی)

اهداف و ابزارهای مدیریت ساختمان

طراحی ساختمان شامل تمامی اطلاعات لازم درخصوص اهداف مهارتها، شامل تفکیک قیمتهای ساخت و ساز میشود. مقیاس طبیعی عبارت است از ۱:۵۰ طراحی مقطعی طراحی اجزا، طراحی اجزاء مختلف ساختمان، طراحی هدف از مناقصه تدوین اسناد قراردادهایی است که میتواند امکان ساختمان را بسط دهد.

طراحی ویژه مربوط به ملزومات ویژه و خاص اجزای کار ( بطور مثال کارهای مربوط به بتن آرمه، فولاد کاری یا سازه الواری) میشود. تنها مبین وجوه مهم سایر ویژگی ساختمان میباشد. استاندارها و پیمانهای ملی حاکم بر شیوه طراحی هستند. که باید با CAD (طراحی با کمک کامپیوتر) روشهای استاندارد اندازه گیری کمیتها و قیمتها نیز کاملا منطبق باشد.

برنامه ریزی ساختمان، شرح ویژگی، لیست کمیتهایی که مربوط به مناطق، اتاق، اجزا میباشد. شامل اطلاعات دقیقی بصورت لیست جدول، در خصوص اندازه (طول، عرض، ارتفاع، مساحت و مقادیر) مصالح ( پوشش دیوار و تمام کاری کف ) و تجهیزات (سیستم گرمایش، تهویه، بهداشت، برق، پنجره ها و دربها) میباشد.

که ساخت ساختمانها، مولفه ساختمان، اتاقها و سایر فضا بر اساس همین مقادیر خواهد بود. این مقادیر بعنوان پایه مشخصات کامل مواد و مصالح و استادکاری میشود. لیست کمیتها و در بریتانیا و بصورت عمده در سایر کشورها بکار میگیریم. مناقصات و قراردادها، آماده سازی، مشارکت طی مناقصات یا قراردادها شرح وظایف و پی آمد مفاهیم، در حقیقت مراحل G+H در برنامه کاری RIBA 6+7 در HOAI.

خدمات پایه

تولید و جمع آوری کمیتها و بعنوان پایه و اساس تنظیم ویژگی کار، استفاده از اطلاعات سایر اعضای تیم طراحی و اماده سازی ویژگی طبق برنامه که کاملابا نحوه تجارت منطبق باشد.

 • هماهنگی وسازگاری ویژگیهای مهیا و با سایر اعضای تیم طراحی.
 • جمع آوری مشکلات مربوط به ویژگی بکار گرفته شده.
 • نتشار اسناد مناقصه و دریافت تقاضاها.

تحقیق و بررسی مناقصات، منجمله آماده سازی حداقل قیمت تمامی مولفه و هماهنگی آن با سایراعضای تیم طراحی که در این مراحل دخیل هستند.

 • هماهنگی و تطبیق خدامات تیم طراحی درمناقصه.
 • مذاکره با مناقصه دهندگان.
 • تنظیم هزینه پیش بینی، منجمله هزینه ثابت و متغییر مناقصه دهندگان.
 • هماهنگی طی روند واگذاری قراردادها.

سایر خدمات 

 • تنظیم ویژگی و رسیدها بر اساس جدول برنامه ریزی و برنامه ریزی طراحی ساختمان.
 • تنظیم سایر ویژگی ها برای کارهای اضافی و یا خاص.
 • جمع آوری هزینه تخمینی و مقایسه آنها با یکدیگر بمنظور برآورد ویا ارزیابی مشارکتهای سایر اعضای گروه طراحی.
 • بررسی و ارزیابی مناقصات بر اساس ویژگی مواد و مصالح و مهارتها، شامل تفکیک قیمتها.
 • تنظیم، بررسی و ارزشگذاری قیمتهای تفکیک و براساس شرایط..
اهداف، ریسکهای مناقصات و قراردادها

هدف از مناقصه تدوین اسناد قرارداهایی است که میتواند امکان ادامه روند ساخت و ساز را دریک چهار چوب کاملاً قانونی برقرار کند. بدین ترتیب رعایت قوانین ومقررات کاملاً میسر خواهد بود. زمانی که اطلاعات لازم برای قیمت گذاری کاملاً جمع آوری شدند میتوان از مناقصه دهندگان دعوت کرد.

اسناد مناقصه عبارت است از برنامه ریزی شرایط ( بطور مثال: الزامات قراردادی و ویژگی) بعلاوه شرح بندهای قرارداد میباشد. چرا که این قراردادها از جمله قراردادهای استاندارد هستند و باید حتماً مد نظر داشت که قرارداد مناسب بمنظور نیل به اهداف خاص یک پروژه انتخاب میشود. در زیر به برخی از موضوعات متدوال که در قرارداد کارها و پروژه بزرگ وجود دارد اشاره میشود.تشخیص تفاوت اعضای ذکر و در قرارداد و شرح نقش و وظایف آنها بطور مثال کارمند پیمانکار، پیمانکار جزء یا معمارتفاسیر ، مفاهیم و غیره.


الزامات پیمانکار ساختمان
 • مبلغ قرارداد، اضافات یا کسورات، گواهینامه موقت ودائمی برای اتمام مرحله کارها.
 • دستورالعمل معمار، شکل و زمانبندی دستورالعمل طی قرارداد.
 • قراردادها و سایر اسناد و صدور گواهینامه لازم برای اتمام کار.
 • الزامات، آگهی، هزینه و حق الزحمه قانونی.
 • سطح و تنظیم کارها.
 • تشخیص مسئول کارها.
 • دسترسی به معمار.
 • همکار یا نماینده کارفرما در سایت.
 • جزیئات و روند چگونگی تغییرات و هزینه مقرر.
 • شرح مبلغ قرارداد.
 • مالیات بر ارزش افزوده وسایر مالیاتها.
 • مصالح و کالاهای غیر ثابت و یا در محل، مالکیتها وظایف.
 • اتمام عملی قرارداد و مسئولیتها در صورت بروز خطا و نقصات.
 • مالکیت جزیی کارفرما.
 • انتصاب پیمانکار جزء و حقوقها.
 • بیمه خسارات وارده بر افراد و املاک و غرامتهای کارفرما.
 • بیمه کار در مقابل حوادث.
 • تاریج مالکیت، اتمام و تاخیرات.
 • خسارات ناشی از عدم اتمام کار.
 • زمان اضافی.
 • خسارات و هزینه ایجادی بدلیل مسائلی که بر روند طبیعی کار تاثیر گذار بودند.
 • تصمیمات اتخاذی از سوی پیمانکار یا کارفرما.
 • کارهای صورت گرفته از طرف کارفرما یا اشخاصی که استخدام شدند و یا از سوی کارفرما در تمام قرارداد و یا بخشی از آن بکار گماشته شدند.
 • تعیین کم و کیف کار، گواهی پایان کار و پرداختها.