انار و روشهای پرورش و هرس 

هرس و جابجایی درخت انار (میوه انار)؛ درخت انار از جمله درختانی است.

که به طور طبیعی و زیاد در بیشتر جنگلهای به ویژه جنگلهای مازندران می روید.

انار درختچه ای بزرگ و یا درختی کوچک است که غالبا به صورت بوته رشد میکند.

درخت انار طالب نواحی گرم و خشک می باشد.

ولی در مناطق مانند ساحل دریای مازندران با وجود رطوبت زیاد و زمستانهای معتدل اناربه صورت درختی که تقربیا همیشه سبز است زندگی میکند.

درحالی که درنواحی خشک در زمستان خزان می نماید در نواحی مرطوب میوه های “آن کوچک و نرم و ترد، بی مزه  و بدون ارزش تجاری است.

 گاهی می توان در چنین  مناطقی درختان انار را بعنوان درخت زیتنی مورد استفاده داد.

با توجه به خصوصیات ازدیاد و تکثیر درختان انار (قلمه، پاجوش، خوابانیدن، پیوند و بذر) برای اصلاح ارقامی که محصول آن ها ترش، بی مزه و یادارای میوه ها کوچک هستند عمل پیوند صورت میگیرد.

شاخه های درخت انار در جوانی دارای مقطعی چهار گوش بوده و روی شاخه ها برحسب واربته خارهایی با تعداد و طول متفاوت وجود دارد.

بعنوان مثال انار شیرین شهسوار بدون خار و انار ترش سبز از پر سبز پر خارترین واریته های این میوه میباشد.

جوانه های برگی در درخت انار به صورت دو تایی و روبروی هم در روی  شاخه قرار میگیرد.

اندازه برگ ها نیز در واریته های مختلف متفاوت است.

یکی از خصوصیات مهم درخت انار این است.

که در طول فصل رشد ۳ تا ۴ مرتبه گل می دهد و در هر مرتبه گل دادن دو نوع گل تولید میکند.

  • گلهایی که تبدیل به میوه می شوند (گلهای ثمری).
  • گلهایی که بار آور نمی گردند (گلهای علفی).

 

شکوفه های انار

گلهای ثمری و گلهای علفی از نظر شکل ظاهری باهم متفاوت میباشند.

گلهای ثمر کشیده و قطر آن ها در محل اتصال بیشتر از قطر شان در گردن گل است.

گل هی علفی نسبت به گلهای ثمری کوتاه تر و قطرشان در محل اتصا کمتر از قطر آن ها در گردن گل میباشد.

درخت انار هرچند در تمام زمین ها رشد و نمو میکند.

اما طالب زمینهای رسی قابل نفوذ و پر عمق که رطوبت کافی داشته باشد است.

درختان انار به سرمای شدید زمستان حدود ۱۴- درجه سانتی گراد مقاومت نشان می دهند و سرمای  بیشتر از آن آسیب میرساند.

حساسیت این گیاه بیشتر به سرمای بهاره است و کمتر می تواند با این سرما مقاومت نشان دهد.

واریته های مختلف در مقابل سرمازدگی مقاومتهای مختلفی را نشان میدهند.

 

هرس درخت انار

درختان انار را معمولا هرس نمی کنند.

ولی به طور کلی تربیت عبارت است از عملیاتی که برای فرم دادن و انتخاب شاخه ها قبل از باردهی درخت انجام میگیرد.

با توجه به نحوه تکثیر درخت انار، اگر از طریق ازدیاد قلمه باغ آماده گردد روش کار به شرح زیر است.

قلمه از آغاز رشد تعدادی زیادی پاجوش تولید می کند.

در نتیجه سالیانه در هر گودال حدود ۸ تا ۱۰ شاخه پدید می آید.

در ابتدا ی سال دوم از بین شاخه ها یکی از شاخه ها که همان قلمه اصلی است.

انتخاب کرده و روی آن سه الی چهار شاخه به عنوان شاخه اصلی باقی میگذارند و بقیه شاخه ها و پاجوش را قطع میکنند.

عمل قطع پا جوش ها در پاره ای از مناطق ایران همه ساله صورت میگیرد.

سر قلمه اصلی نیز در بالای شاخه های انتخاب شده قطع مینمایند.

عده ای از کارشناسان بر این عقیده اند که مناسب است.

در سال دوم تمام پاجوش ها و شاخه های تولید شده از قلمه را از سطح زمین تا ارتفاع ۵۰ سانت متر و در سال سوم تمام شاخه های موجود را تا ارتفاع ۵۰ تا ۷۵ سانتی متر قطع کرده و در کنار آن ها قیم گذاشت.

 

انار در امریکا

در امریکا برای تربیت درختان انار در اولین زمستان پس از کاشت.

یعنی در ابتدای سال دوم رشد پایه مورد نظر را انتخاب کرده و در ارتفاع ۶۰ الی ۷۵ سانتی متر سر برداری میکنند.

از سطح زمین تا ارتفاع ۱۵ الی ۲۰ سانتی متر تمام شاخه های اضافی و کلیه پاجوش ها را حذف میکنند.

طبیعتاَ از ارتفاع ذکر شده به بالا در روی نهال تعداد سه الی پنج  شاخه اطراف تنه درخت پراکنده میشود.

حداقل فواصل آنها برابر با ۱۰ سانتی متر میباشد.

شاخه ها ی حاصله را در همان سال سربرداری می کنند تا شاخه های جانبی تشکیل گردد.

 

هرس باردهی انار

میوه های درخت انار در انتهای شاخه های میوه دهنده که به صورت منفرد یا چندتای است تشکیل میشود.

شاخه های میوه دهنده را اصطلاحاَ اسپور یا میخچه های میوه دهنده مینامند.

اسپور ها در واقع شاخه های کوچکی هستند که روی آنها جوانه های میوه دهنده و یا روزت برگ تشکیل میگردد.

میخچه های میوه دهنده روی شاخه های دو الی سه ساله نمو میکنند.

طولشان برحسب سن از یک تا ۲۰ سانتی متر متغیر است.

هر میخچه میوه دهنده در طول عمر خود ۳ الی ۴ مرتبه میوه تولید میکند.

میخچه های میوه دهنده برعکس میخچه های درخت سیب دارای رشد مستقیمی میباشند.

توجه به شناخت اندام بار آور در درخت انار، هرس باردهی وضعیت مشخصی را مییابد.

زیرا میوه های آن در انتهای میخچه های میوه یا اسپورها تولید میشود.

در موقع هرس درخت انار باید توجه نموه که این اسپور ها تا سن ۳ تا ۴ سالگی قطع نشوند.

پس از این مدت می توان اسپوره را قطع نمود تا اسپورهای جدید تولید گردند.

 

جابجایی درخت انار

جابجایی درخت انار یکی از تخصصی ترین مباحث در باغبانی محسوب میشود.

لازم به توضیح است جابجایی درخت انار نیازمند پاش کود مایع میباشد.

قبل و بعد از جابجایی پاش کود مایع توصیه میشود و این موضوع باید به نحوی باشد.

که حداقل تا ۲۴ ساعت پس از پاش شاهد بارندگی نباشیم.

همچنین در هنگام جابجایی در گودال محل جدید می بایست کود ریشه زا ریخته شود.

کود مایع نوتریجکت تنها کود مایع تایید شده برای جابجایی درخت محسوب میشود.

شما خواننده عزیز این مقاله میتوانید مقاله هرس و جابجایی درخت گردو نیز مطالعه نمایید. کلیک نمایید.

درباره

× ثبت سفارش