انار و روشهای پرورش و هرس 

هرس و جابجایی درخت انار (میوه انار)؛ این درخت از جمله درختانی ست.

که به طور طبیعی و زیاد در بیشتر جنگلهای به ویژه جنگلهای مازندران میروید.

انار درختچه ای بزرگ و یا درختی کوچک است که غالبا به صورت بوته رشد میکند.

درختان و میوه انار طالب نواحی گرم و خشک می باشد.

ولی در مناطق مانند ساحل دریای مازندران با وجود رطوبت زیاد و زمستانهای معتدل اناربه صورت درختی که تقربیا همیشه سبز است زندگی میکند.

درحالی که درنواحی خشک در زمستان خزان مینماید. در نواحی مرطوب میوه “آن کوچک و نرم و ترد، بی مزه  و بدون ارزش تجاری ست.

 گاهی میتوان در چنین  مناطقی درختان انار را بعنوان درخت زیتنی مورد استفاده داد.

با توجه به خصوصیات ازدیاد و تکثیر درختان انار (قلمه، پاجوش، خوابانیدن، پیوند و بذر) برای اصلاح ارقامی که محصول آنها ترش، بی مزه و یادارای میوه  کوچک هستند عمل پیوند صورت میگیرد.

شاخه انار در جوانی دارای مقطعی چهار گوش بوده و روی شاخه برحسب واربته خارهایی با تعداد و طول متفاوت وجود دارد.

بعنوان مثال انار شیرین شهسوار بدون خار و انار ترش سبز از پر سبز پر خارترین واریته این میوه میباشد.

جوانه برگی در درخت انار به صورت دو تایی و روبروی هم در روی  شاخه قرار میگیرد.

اندازه برگ ها نیز در واریته مختلف متفاوت است.

یکی از خصوصیات مهم درخت انار این است.

که در طول فصل رشد ۳ تا ۴ مرتبه گل می دهد و در هر مرتبه گل دادن دو نوع گل تولید میکند.

  • گلهایی که تبدیل به میوه می شوند (گلهای ثمری).
  • گلهایی که بار آور نمی گردند (گلهای علفی).

 

شکوفه های انار

گلهای ثمری و گلهای علفی از نظر شکل ظاهری باهم متفاوت میباشند.

گلهای ثمر کشیده و قطر آنها در محل اتصال بیشتر از قطر شان در گردن گل ست.

گل هی علفی نسبت به گلهای ثمری کوتاه تر و قطرشان در محل اتصا کمتر از قطر آنها در گردن گل میباشد.

درخت انار هرچند در تمام زمینها رشد و نمو میکند.

اما طالب زمینهای رسی قابل نفوذ و پر عمق که رطوبت کافی داشته باشد.

درختان انار به سرمای شدید زمستان حدود ۱۴- درجه سانتی گراد مقاومت نشان میدهند و سرمای  بیشتر از آن آسیب میرساند.

حساسیت این گیاه بیشتر به سرمای بهاره ست و کمتر میتواند با این سرما مقاومت نشان دهد.

واریته مختلف در مقابل سرمازدگی مقاومتهای مختلفی را نشان میدهند.

 

هرس درخت انار

درختان انار را معمولا هرس نمیکنند.

ولی به طور کلی تربیت عبارتست از عملیاتی که برای فرم دادن و انتخاب شاخه قبل از باردهی درخت انجام میگیرد.

با توجه به نحوه تکثیر درخت انار، اگر از طریق ازدیاد قلمه باغ آماده گردد روش کار به شرح زیرست.

قلمه از آغاز رشد تعدادی زیادی پاجوش تولید میکند.

در نتیجه سالیانه در هر گودال حدود ۸ تا ۱۰ شاخه پدید می آید.

در ابتدا ی سال دوم از بین شاخه یکی از شاخه که همان قلمه اصلی ست.

انتخاب کرده و روی آن سه الی چهار شاخه به عنوان شاخه اصلی باقی میگذارند و بقیه شاخه و پاجوش را قطع میکنند.

عمل قطع پا جوش در پاره ای از مناطق ایران همه ساله صورت میگیرد.

سر قلمه اصلی نیز در بالای شاخه انتخابی قطع مینمایند.

عده ای از کارشناسان بر این عقیده اند که مناسب است.

در سال دوم تمام پاجوشها و شاخه تولیدی از قلمه را از سطح زمین تا ارتفاع ۵۰ سانت متر و در سال سوم تمام شاخه موجود را تا ارتفاع ۵۰ تا ۷۵ سانتی متر قطع کرده و در کنار آنها قیم گذاشت.

 

انار در امریکا

در امریکا برای تربیت درختان انار در اولین زمستان پس از کاشت.

یعنی در ابتدای سال دوم رشد پایه مورد نظر را انتخاب کرده و در ارتفاع ۶۰ الی ۷۵ سانتی متر سر برداری میکنند.

از سطح زمین تا ارتفاع ۱۵ الی ۲۰ سانتی متر تمام شاخه اضافی و کلیه پاجوشها را حذف میکنند.

طبیعتاَ از آن ارتفاع به بالا در روی نهال تعداد سه الی پنج  شاخه اطراف تنه درخت پراکنده میشود.

حداقل فواصل آنها برابر با ۱۰ سانتی متر میباشد.

شاخه حاصله را در همان سال سربرداری میکنند تا شاخه جانبی تشکیل گردد.

 

هرس باردهی انار

میوه درختان انار در انتهای شاخه میوه دهنده که به صورت منفرد یا چندتای تشکیل میشود.

شاخه میوه دهنده انار را اصطلاحاَ اسپور یا میخچه میوه دهنده مینامند.

اسپورها در واقع شاخه کوچکی هستند که روی آنها جوانه میوه دهنده و یا روزت برگ تشکیل میگردد.

میخچه میوه دهنده روی شاخه دو الی سه ساله نمو میکنند.

طولشان برحسب سن از یک تا ۲۰ سانتی متر متغیرست.

هر میخچه میوه دهنده در طول عمر خود ۳ الی ۴ مرتبه میوه تولید میکند.

میخچه میوه دهنده برعکس میخچه درخت سیب دارای رشد مستقیمی میباشند.

توجه به شناخت اندام بار آور در درخت انار، هرس باردهی وضعیت مشخصی را مییابد.

زیرا میوه  آن در انتهای میخچه میوه یا اسپورها تولید میشود.

در موقع هرس درخت انار باید توجه نموه که این اسپورها تا سن ۳ تا ۴ سالگی قطع نشوند.

پس از این مدت میتوان اسپوره را قطع نمود تا اسپورهای جدید تولید گردند.

 

جابجایی درخت انار

جابجایی درخت انار یکی از تخصصی ترین مباحث در باغبانی محسوب میشود.

لازم به توضیح ست جابجایی درخت انار نیازمند پاش کود مایع میباشد.

قبل و بعد از جابجایی پاش کود مایع توصیه میشود. این موضوع باید به نحوی باشد.

که حداقل تا ۲۴ ساعت پس از پاش شاهد بارندگی نباشیم.

همچنین در هنگام جابجایی در گودال محل جدید میبایست کود ریشه زا ریخته شود.

کود مایع نوتریجکت تنها کود مایع تاییدی برای جابجایی درخت محسوب میشود.

شما خواننده عزیز این مقاله میتوانید مقاله هرس و جابجایی درخت گردو نیز مطالعه نمایید. کلیک نمایید.