تکثیر گیاهان علفی (ساقه)

تکثیر گیاهان علفی با طوقه های افشان

تکثیر گیاه علفی با طوقه های افشان؛ تقسیم و بخش کردن گیاه (ساقه) یکی از شیوه های رایج تکثیر بسیاری از گیاهان علفی چند ساله است.

از این شیوه هم چنین برای جوان سازی گیاهان مناسب و حفظ شادابی آن استفاده میشود.

تکثیر به وسیله تقسیم هم چنین در مورد درختچه ها و گیاهان بوته ای مثل سماق که دارای پا جوش هستند.

در مورد گیاهان چند ساله نیمه چوبی مثل که دارای تاجی از شاخساره پایگاه هستند.

در مورد بیشتر گیاهانی که دارای ساقه تغییر شکل یافته هستند. مثل زنبق نیز موفقبت آمیز است.

 

کود مایع نوترینو مالزی و کود مایع نوتریجکت امریکا جهت فروش موجود میباشد.

جهت خرید با شماره ۰۹۱۲۲۱۷۵۱۷۴ تماس بگیرید.


گیاهان علفی با طوقه های افشان

رایج ترین شیوه تکثیر گیاه علفی به وسیله شیوه ای است که برای تکثیر گیاه علفی چند ساله مثل گلهای داوودی با ریشه رشته ای افشان و طوقه نسبتاَ نرم استفاده میشود.

معمولاَ قسمت مرکزی طوقه در طی دو تا سه سال چوبی میشود.

از آن جایی که این قسمت چوبی شاخه ای زیادی را تولید نمیکند. معمولاَ شادابی خود را از دست میدهد آن را جدا میکنیم و دور میریزیم.

مابقی خوشه به قطعه مناسب جهت نشاء و برقراری یک گیاه جدید تقسیم میشود.

تنها مشخصه متغیر این نوع تکثیر زمانی است که در آن تقسیم صورت می گیرد.

به عنوان یک قاعده کلی، مناسب ترین زمان تقسیم چنین گیاهان مستقیماَ بعد از گل دهی است.

چرا که این زمان موقعی ست که شاخه رستنی جدید تولید و سیستم ریشه جدید در حال رشد است.

در گیاهانی که خیلی دیر گل میدهند. این عمل در بهار بعد صورت میگیرد.

گیاه مادر را بکنید و به شدت تکان دهید تا جایی که تمام خاکهای آن بریزد.

 

تکثیر به روش طوقه های افشان

سپس تاج گیاه را در سطل آب یا یا شلنگ بشویید.

تا تمام خاکهای باقیمانده پاک شود گیاه را میتوان بدون این آماده سازی اولیه برش داد و تقسیم کرد.

اما با گیاهان تمیز بهتر میتوان کار کردمخصوصاَ زمانی که خاک مرطوب و گلی است.

تمام ساقه بالای سطح زمین گیاه را کوتاه کنید تا از دست رفتن غیر ضروری آب جلوگیری شود.

مخصوصاَ اگر تقسیم در تابستان انجام شود.

این کار را انجام دهید. یک تکه از گیاه که حداقل دارای یک جوانه یا چشمک باشد را از کنار طوقه جدا کنید.

از جایی که معمولاَ شاخه جوان تشکیل میشوند. طوقه چوبی مرکز خود داری کنید. چرا که فاقد ارزش است و باید آن را دور ریخت.

در صورتی که این قطعه گیاه غیر قابل کنترل است. نمیتوان آن را جابجا کرد با استفاده از کاردک گوشتبری یا ابزاری از این دست آن را برش دهید.

طوقه جدید را به سرعت ممکن در همان عمق قبلی نشاء کردن باید برچسب بخورد و آبیاری شود در واقع گل شدن خاک مناسبتر است.


خلاصه تکثیر گیاهان علفی با طوقه افشان

۱- گیاهی که باید تقسیم کرد. را مستقیماَ بعد از گل دهی بکنید.
۲- تا جایی که ممکن است تکان دهید. تا خاکهای آن جدا شود.
۳- تاج و ریشه آن را در سطلی آب یا با شلنگ بشویید.
۴- تمام ساقه بلند بالای سطح زمین را کوتاه کنید. تا اتلاف آب به حداقل برسد.
۵- یک قطعه از گیاه دارای حداقل یک جونه یا چشمک از بغل تاج جدا کنید.
۶- در هر قطعه نامناسب جهت کنترل و در دست گیری را با کاردک گوشبری کهنه یا ابزاری از این قبیل برش دهید.
۷- گودالی را حفر کنید. خوشه جدید را فوراَ در آن بکارید. خاک را در اطراف آن ریخته و محکم کنید. سپس برچسب بزنید.
۸- با استفاده از آب پاش آب را به طور کامل روی آن اسپری کنید.
۹- خوشه جدید را از علفهای هرز پاکسازی کنید.


تقسیم ۲ : گیاهان علفی با طوقه های گوشتی

گیاه علفی مثل هوستاس دارای یک طوقه گوشتی و سفت هستند. که دو نیم کردن آن آسان نیست.

بهترین روش تکثیر این گیاهان ازطریق تقسیم در انتهای دوره خواب آنهاست.

زمانی که جوانه ها شروع به شاخه دوانی میکند. از شاداب ترین وضعیت برخوردارند.

گیاه مادر را بکنید. تا جایی که ممکن است تکان دهید تا خاکهای آن جدا شود.

طوقه گیاه را به طور کامل شستشو دهید و با یک کاردک در اندازه مناسب آن را به قطعاتی تقسیم کنید.

اندازه این قطعه ها بستگی به سلیقه شما دارد. اما هر قطعه باید شامل حداقل یک شاخه رشد یافته باشد.

از جوانه نهفته اجتناب کنید زیرا همیشه به طور مطلوب رشد نمیکنند.

سطوح برش یافته را با پودر قارچ کش آغشته کنید تا فرصت پوسیدگیهای قارچی را کاهش دهید.

اجازه ندهید که این قسمت ها مخصوصاَ قسمتهای گیاهان با ریشه واقعاَ گوشتی مثل هوستاس بیش از حد خشک شود.

بنابراین این بخش ها را به سرعت ممکن یا در زمین و یا گلدان نشاء کنید برچسبی آشکار بر آنها بزنید.

 

گیاهان کوهی بطور طبیعی تقسیم میشوند

تعدادی از گیاهان کوهی مثل گل استکانی از طریق تقسیم تکثیر میشود.

به این دلیل که طوقه آنها در هر ماه به طور طبیعی به گیاهچه جدید تقسیم میشوند.

بعد از گل دهی یا در صورتی که گیاه در پاییز گل دهد.

مثل گیاه سین اورماتا در بهار گیاه را بچینید و آن را بخش بخش کنید.

در اولین فرصت آنها را نشاء کرده و برچسب بزنید و کاملاَ آبیاری کنید. این سیستم ساده ولی موثر است.

برای افزایش گیاهان در صورتی که تاج ها نسباَ به وفور کنده و تقسیم شوند.

میزان افزایش آنها میتواند بی نظیر باشد.

اما گیاهانی که در دراز مدت سرجای خود باقی گذاشته میشوند. بخشهای به نسبت کمتری را تولید میکنند.

 

تکثیر گیاهان علفی نیمه چوبی

برخی از گیاهان چند ساله با برگهای مستقیم و شمشیری شکل مثل فرمیوم یا ایجاد نوعی پا گیاه از لحاظ اندازه بزرگ میشوند.

که این پاگیاه در طوقه بزرگ شاخه های منفرد رشد میکند. هر کدام دارای سیستم ریشه خاص خود هستند.

جهت تکثیر گیاه علفی نیمه چوبی بهتر است آنها را در بهار تقسیم کنید.

گرچه میتوان این عمل را در هر زمانی از سال انجام داد.

گیاه علفی نیمه چوبی را بکنید. خاکهای آن را با تکان دادن، تمیز کنید.

در صورتی لزوم طوقه را تمیز شستشو دهید قطعه های متفاوتی را جدا نمایید.

پاجوش را در صورت سخت بودن یا تمیز بودن قسمت میانی آن با بیل یا تیر کوچک برش دهید.

این تکه ها را به سرعت نشاء نمایید تا از خشک شدن ریشه ها جلوگیری شود.

 

تکثیر درختچه چوبی

چند گیاه درختچه چوبی مثل درخت گوجه وحشی وجود دارد که پاجوشهایی دارند که بعداَ به پاجوش ساقه منفرد تبدیل میشوند.

گیاه درختچه چوبی را در دوره خواب آنها بکنید و کاملاَ شستشو دهید. پاجوش ساقه ها را به بخش هایی در اندازه مناسب تقسیم نمایید.

معمولاَ هسته اصلی پاجوش از کمترین ارزش جهت تکثیر برخوردار است.

بنابراین قسمتهای جدید را از قسمت بیرونی پاجوش که جوان تر و دارای رشدی با نشاط تر است جدا نمایید.

قسمت زیادی از شاخه ها را جدا نمایید. تا از اتلاف آب جلوگیری شود.

این عمل را هنگام باز شدن جوانه ها در بهار و قبل از ایجاد ریشه کافی انجام دهید.

این بخش ها را دراولین فرصت در زمین نشاء نمایید. آنها را برچسب بزنید.

پاجوشهای نسبتاَ مجزا را بصورت منفرد در دوره خواب گیاه بکنید.

از آنها جهت برقراری گیاهان جدید استفاده نمایید. در صورتی که گیاه پیوند میشود.

مثل اتفاقی که برای به ژاپنی روی میدهد. آنگاه باید پایه پیوندی را تقسیم کرد. 

گیاهانی مثل مینای حضرتی که طوقه مخصوصاَ نرمی را تولید میکند را میتوان با جدا کردن ساقه منفرد روی جوانب طوقه به طوری که هر کدام دارای سیستم ریشه نابجا باشد تکثیر کرد.

این بخش ساقه منفرد به عنوان قلمه ایرلندی توصیف میشوند و باید آنها را فوراَ کاشت.

 

فهرست تکثیر گیاهان علفی با تاج گوشتی

۱- گیاه را در اواخر دوره خواب خود را از زمین در بیاورید.
۲- تاج را به خوبی شستشو دهید. هر قطعه دارای حداقل یک جوانه خوب را برش دهید.
۳- سطوح برش را با پودر قارچ کش آغشته نمایید. سپس فوراَ نشاء کنید.

 

درختچه چوبی دارای پاجوش

۱- پاجوش مجزا را در دوره خواب گیاه از آن جدا نمایید.
۲- قسمتی از ریشه ها و راس گیاه را جدا نمایید.
۳- گیاه را فوراَ نشاء نمایید و برچسب بزنید و کاملاَ آب بدهید.
۴- تکثیر گیاهان از طریق پاگیاه ها، یا ساقه خزنده.

اگر علاقه مند به مطالعه مطلب در خصوص تکثیر گیاهان از ریشه هستید کلید نمایید.


پاگیاه

پاگیاه گیاهچه ای، که روی ساقه یا زیر زمین و یا بالای آن به صورت افقی رشد میکند.

این ساقه از جوانه طوقه برمیخیزد و معمولاَ فاقد جوانه دیگری میباشد.

بیشتر گیاهان مانند سمپرویومیس sempervivums که دارای پاگیاه هستند. نخست یک گیاه کوکب با ریشه کوچک و اندکی را ایجاد میکنند.

سیستم ریشه تا اواخر فصل رشد به طور کامل رشد نمیکند. جهت تسریع فرآیند تکثیر، پاگیاه را از گیاه مادر جدا نمایید.

این عمل را معمولاَ در بهار انجام می دهند. با استفاده از کمپوست قلمه به اضافه ماسه گیاه را در باغچه یا گلدان بکارید.

که به راحتی زهکشی میشود و بنابراین باید توجه داشته باشید که ریشه به خوبی رشد کرده باشد.

هنگامی که رشد پاگیاه ضعیف میشود. پاگیاه را با جدا کردن انتهای رشد تحریک کرد.

این عمل از همان تاثیر جدا کردن جوانه انتهایی (واقع در نوک ساقه) برخوردار میباشد.

گرچه معمولاَ از واژه پاگیاه برای گیاهچه ای استفاده میشود که در فصل رشد از گیاه مادر جدا میشود.

از این واژه هم چنین برای توصیف شاخه با رشد کند تری که به وسیله گیاهان مهم تک لپه ای مثل خنجری ایجاد می شود استفاده میشود.

این شاخه ها باید سرانجام به اندازه کافی برسند تا از گیاه مادر جدا گشته و نشاء شوند.

یک گیاه آناناس پاگیاهایی را ایجاد میکند که زمانی میتوان از آنها برای تکثیر استفاده کرد که میوه آنها تقربیاَ رسیده باشد.

این پاگیاه بطور متفاوت به عنوان نوشاخه، جوانه گیاه یا پاجوش توصیف میشوند.

آنها را از نزدیکی طوقه جدا کنید و نشاء کنید. بسیاری از گیاهان پیازی و پداژه مثل لاله سرنگون هرسال تولید مثلهای کوچکی از خود را از پایه پداژه و پیاز جدید در حال رشد ایجاد میکنند.

این تولید مثل ها به پداژک ها و سوخیزه ها و سوخک ها معروف هستند.

 


ساقه خزنده

ساقه خزنده ساقه ای افقی، که از جوانه طوقه سر میزند و روی سطح زمین میخزند.

برگهای معمولاَ پولکی شکل یا فلسی مانند هستند ریشه دوانی در گره ها روی میدهد.

جوانه جانبی به عنوان گیاهانی جدید رشد میکنند. سرانجام ساقه خزنده خراب میشود و گیاه جدید مجزایی را به جای میگذرد.

نمونه کلاسیک این نوع تولید مثل طبیعی رویشی در گیاه توت فرنگی اتفاق میافتد.

گیاهچه جدید معمولاَ در جهت پایین ریشه میدوانند و با موفقیت کامل را ایجاد می کنند.

اما گیاهان جدیدی ممکن هست رشد کند، مگر این که کنترل شوند و آنها را نمیتوان به آسانی و بدون آسیب رسانی جدا کرد.

بنابراین این تنگ کردن منظم گیاهان خزنده لازم میباشد.

جهت تولید گیاهان منفرد کاملاَ برقرار و بزرگ آنها را در حجم زیادی کمپوست خوب جهت ریشه دوانی چال کنید.

در اوایل تابستان برخی از رانرها (گیاهان خزنده) را تنگ کنید و مابقی را رد کمپوست نگه دارید.

آنها را به طور هموار و یکنواخت در اطراف گیاه پراکنده کنید.

این شیوه باعث تحریک ریشه دوانی میشود. اما میزان رشد به سرعت رانرهای کاشته در گلدان نیست.

 

خلاصه پاگیاه زدن

۱- یک پا گیاه را از گیاه مادر جدا کنید. ترجیحاَ این عمل را در بهار انجام دهید.
۲- پاگیاه را در گلدانی پر از کمپوست قلمه زنی به علاوه ماسه بکارید.
۳- نو شاخه آناناس را از نزدیکی تاج جدا کنید و فوراَ نشاء کنید.
۴- گلدانی را از کمپوست جان اینز شماره یک پر کنید. تا یک سانتیمتری لبه گلدان کمپوست را بریزید.
۵- یک سوراخ بزرگی را در زمین زیر گیاهچه حفر کنید گلدان را در آن حفره قرار دهید.
۶- گیاهچه را در وسط گلدان با کمک بست یا میخ دوسر بنشانید.
۷- همه گیاهچه دیگر را به شیوه ای ستاره ای شکل در اطراف گیاه مادر در گلدان بنشانید. هنگامی که گیاهچه کاملاَ برقرار شدند اتصال آنها را محکم تر کنید.

 

مطالعه مطلب هورمون های ریشه زا مخصوص رشد گیاه و جابجایی درخت.


روش تکثیر با ساقه

تکثیر گیاه با ساقه یکی از پر کاربردترین تکثیر رویشی است.

این تکنیک شامل شروع رشد و برقراری سیستم ریشه روی ساقه چه قبل ویا بعد از جدا کردن ساقه از گیاه مادر و این عمل را میتوان به دو طریق انجام داد.

۱- به وسیله خواباندن شاخه.

۲- قلمه ساقه.

در شیوه خوابانیدن شاخه تحریک میشود که قبل از جدا شدن از گیاه مادر ریشه بزند.

مشکل اصلی برقراری شاخه خوابانیده دارای ریشه بعد از جدا شدن از گیاه مادر است.

 

در قلمه ساقه

در قلمه ساقه ساقه قبل از تحریک به ریشه دوانی از گیاه مادر جدا میشود.

این شیوه معمولاَ فضای بسیار کمتری را نسبت به تکثیر یا خواباندن شاخه اشغال میکند.

همیشه تکثیر را با ساقه هایی انجام دهید که از توان بالایی برای ریشه دوانی برخوردارند.

باغبان باید بیاموزد تا این توانایی ساقه را کشف کند. چزا که این مسئله تاثیری مهم بر موفقیت نهایی شاخه خوابانیده یا قلمه دارد. سن گیاه مادر و نیز سن ساقه اصلی جهت تکثیر، هر دو تاثیراتی مهم را بر توانایی ساقه برای تولید ریشه دارند.

یک نهال بذری که اخیراَ جوانه زده نمیتواند فوراَ گل دهد و بذرهایی را ایجاد کند به این دلیل که از نظر جنسی نارس است.

بنابراین به عنوان نو نهال با گیاه جوان توصیف میشود و تنها شیوه تولید مثل آن تکثیر غیر جنسی از قسمتهای رویشی است.

بسیاری از گیاهان جوان از توانایی بسیار زیادی جهت باز زایی به طریق رویشی برخوردارند.

مرحله نونهالی در برخی از گیاهان زینتی گذار نیست بلکه ثابت است.

در گیاهان مثل برخی گونه های عشقه hedera و helix و گونه های شبه سرو مثل Ellwoodii . Fletcheri و این گونه ها از تونایی بیشتر نسبت به گونه بالغ خود جهت تولید ریشه روی ساقه برخوردارند.

اما گیاهان جوان در باغ از ارزش زیادی برخوردار نیستند، چراکه آنها نه گل میدهند و نه بذری تولید میکنند، بیشتر آنها سرانجام میرسند به گیاهانی بالغ تبدیل میشوند و آن زمانی هست که گل میدهند.

در این شرایط گیاهی از نظر جنسی بالغ و قادر به باززایی با بذرهای مولد بوده و در این حالت نیاز به تولید رویشی ندارد، توانایی گیاه در باز زایی از قسمتهای رویشی با افزایش سن کاهش مییابد.

 

پرورش گیاه بالغ

بنابراین باغبانی که به دنبال تکثیر رویشی از گیاهی بالغ با مشکل مواجه میشود.

این مشکل را میتوان با پرورش گیاه بالغی که گل تولید نمیکند حل کرد.

به طوری که توانایی آن در باززایی رویشی افزایش یابد.

بنابراین توانایی ریشه دوانی ساقه آن زیاد میشود.

جهت جلو گیری گیاه یا حداقل ساقه مورد استفاده برای تکثیر از گل دهی آنها را با دقت هرس یا شاخه زنی کنید به طوری که شاخه مقاوم و رویشی (که گل دهنده نیستند) تشکیل شوند.

هر چه ساقه ها بیشتر شاخه زنی شوند آنها را با سرعت بیشتری رشد میکنند و ریشه بیشتری را تولید میکنند.

نخستین آستانه رشد روی یک ساقه همیشه از بالاترین توانایی جهت رشد ریشه برخوردار است در واقع رشد سریع با همراه کردن هرس دقیق واداری گیاه در دمای بالا حداقل ۱۶ سانتی گراد حاصل میشود، در این شرایط ریشه ها ممکن است روی ساقه کاملاَ غیر قابل کنترل ایجاد شوند.

توانایی ساقه برای ریشه زنی هم چنین به سن گیاه مادر بستگی دارد.

هر چه گیاه پیرتر باشد کمتر قادر به ایجاد ریشه روی ساقه هاست.

اگر ساقه در مورد نظر جهت تکثیر به شدت هرس شود. گیاه ازیک بذر به وسیله باغبان پرورش یافته باشد آن گاه باغبان سن گیاه را میداند و میتواند با موفقیت از آن تکثیر کند.

 

تکثیر به روش رویشی

اگر گیاه مورد استفاده برای تکثیر به شیوه رویشی در دوره های نزدیک به حال تولید باشد. به آسانی تمام از ساقه های آن ریشه میزند. اما همیشه این طور نیست بسیاری از گیاهانی که اخیراَ به صورت رویشی تکثیر میشوند. ممکن است در حقیقت کاملاَ پیر باشند.

در صورتی که گیاه اصلی از دانه پرورش یافته باشد و مشخصات زینتی جذابی را به نمایش بگذارد، این مساله حاکی از این بوده که گیاه همیشه به صورت رویشی تکثیر میشود تا این ویژگی ها را در نسلهای بعدی هم حفظ کند اما توانایی ذاتی آن جهت تولید ریشه روی ساقه ها علی رغم از سر گیری و احیاء بعد از هرس کاهش مییابد.

بنابراین گونه جدید (جوانتر هستند) در کل برای تکثیر از ساقه ها نسبت به گونه های پیر تر آسان تر تکثیر مییابند.

این مسئله مخصوصاَ در مورد گیاهانی مثل آزاله خزان پذیر صحت دارد که در آن گونه های پیر chent بالاتر از ۱۴۰ سال هستند و گونه های جدید تر mam تنها ۲۰ سال عمر دارند و Exbory دارای ۴۰ سال عمر هستند.

دو گروه بعد را میتوان تقربیا به آسانی از ساقه ها تکثیر داد.

 

موارد مورد نیاز قبل از تکثیر گیاه

قبل از تکثیر به وسیله ساقه همچنین نیاز است که توجه داشته باشیم که آیا اکنون بهترین زمان سال جهت تکثیر گیاهی خاص با شیوه ای خاص است یا خیر، چرا که انجام این عمل بدون توجه به فصلی غلط فاقد اهمیت است.

توانایی بسیاری از گیاهان جهت تشکیل ریشه ها روی ساقه در فصول متفاوت به شدت تغییر میکند. در حالی که در دیگر گیاهان تنوع فصلی مشخصی وجود ندارد.

ما را در اینستاگرام باغبانی و جابجایی درخت دنبال کنید.

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *