طراحی روف گاردن یا باغچه پشت بامی

اصطلاح بامهای باغچه دار و زراعت طراحی روف گاردن بوسیله بابلیان و برطبق کتاب مقدس سال ۶۰۰ قبل از میلاد مسیح انجام و در برلین در سال ۱۸۹۰ میلادی خانه با بامهایی زراعتی (طراحی روف گاردن) از لایه از خاک بوسیله لایه محافظ با آتش پوشانده میشود. که خود این لایه دارای پوشش گیاهی بود.

اینستاگرام مهندس بیژن صمغ آبادی.

ویژگی بام زراعتی

 1. ابتدا عایق بندی بوسیله لایه از هوا بین پهنای گیاهان و از طریق لایه خاک دارای حجم ریشه آنها که شامل فرایند زندگی میکروبی است.
 2. عایق صوتی و پتانسیل ذخیره گرما.
 3. مناسب سازی کیفیت هوا در نواحی که جمعیت متراکم است.
 4. بهبود اقلیم خرد مفید میباشد.
 5. سیستم زهکشی شهری و تعادل آب حومه شهر.
 6. اثرات مفید روی سازه ساختمان ها: از تابش اشعه ماوراء بنفش و نوسانات قوی درجه حرارت بدلیل پوشش عایق گیاهان و لایه خاک جلوگیری میشود.
 7. محدود کردن اثرات گرد و خاک.
 8. بخشی از گیاهان نمای ساختمان هستند. کیفیت زندگی را بهبود میبخشند.
 9. احیا و آباد سازی نواحی گیاهی.

باغچه سقفی شیب دار

شیب در روف گاردن شیبدار ۲ تایی نباید بیش از ۲۵ درجه باشد. بامهای مسطح شیبی ۲ تا ۳ درصد باشند.
طراحی روف گاردن زراعتی فشرده: این نوع روف گاردن دارای یک باغچه خانگی است. با وسائلی نظیر آلاچیق- ایوان درونی مراقبت و نگهداری مدوام در این بامها ضروری است. علفها، بوته و گیاهان در آن کاشته شدند.
طراحی روف گاردن زراعتی وسیع: زراعت و کاشت در این روف گاردن نیازمند لایه نازکی از خاک و مقداری توجه است. در این نوع روف گاردن انواع خزه – علف –بوته و گیاهان بوته ای کاشته میشود.
طراحی روف گاردن زراعتی سیار: تعدادی از گیاهان در محفظه کاشته میشوند. گیاهان دیگر در محفظه ای در تراس، طارمی، نرده ها و بالکن قرار میگیرد.

چگونگی آبیاری گیاهان روف گاردن

 • آبیاری طبیعی از طریق آب باران آب باران درون لایه زهکشی و لایه گیاهان جمع میشود. این آب جمع چنان چه آبیاری طبیعی ناکافی باشد مجدداً با روشهای مکانیکی جمع می گردد.
 • دوم آبیاری قطره ای: یک لوله دارای شیارهای آب چکان در بین گیاهان یا لایه زهکشی قرار میگیرد. تا در مواقع خشکی گیاهان آبرسانی کند.
 • سوم سیستم آب پاشی: از طریق سیستم آبپاشی روی لایه گیاهان صورت میگیرد.
 • کود شیمیایی روی لایه گیاهی پاشیده یا آب در طی آبیاری مصنوعی ترکیب شود.

ساختار روف گاردن باغچه دار

از گل رس منبسط و یا صفحات منبسط برای لایه گیاهی استفاده میشود. این مواد دارای و پایداری ساختاری هستند. همچنین تهویه خاک، پناسیل برای ذخیره آب میباشند. منظره طبیعی را ایجاد میکنند. مسائلی که بوجود بیایند. ذخیره مواد غذایی، واکنش خاک (تصفیه کننده) است. از بسته ناپاکیزه گی لایه زهکش جلوگیری میکند. لایه زهکش از آبیاری اضافی گیاهان میکند. شامل پوشش توری مانند، لایه زهکشی اسفنجی، پانل پلاستیکی و مواد سازه ای حفاظت کنندست. لایه حفاظت کننده در طی مرحله ساخت و در مقابل بارگذاری متمرکز عمل حفاظت را انجام میدهد.

لایه حفاظت کننده ریشه گیاهان توسط پوشش، pvc ،ecb،EPDM حفظ میشود. لایه جدا کننده سازه نگهدارنده را از طراحی روف گاردن زراعی جدا میکند. قبل از آنکه روف گاردن زراعی قابل استفاده شود. یک بام یک دست و لایه مجزا ساخته شوند. شرایط فنی سطح بام بدقت بررسی شوند. موارد زیر مورد توجه باشند. ساختار لایه (شرایط)، شیب بام درست باشد.

ناهمواری وجود نداشته باشد. بام تاب بر نداشته باشد، غشاء ضد آب دارای ایراد نباشد. (حباب و ترک خوردگی)، درز انبساط بررسی شود. اتصال لبه و اجزای نفوذ کننده (نورگیرها – نورگیرهای بام- لوله های تهویه) و سیستم زهکشی بررسی شوند. بامهای شیبدار ۲ طرفه نیز میتوانند یک روف گاردن قابل کشت (زراعی) باشند. اما هنگامیکه بامهای شیبدار کشت میشوند. یک ساختار اولیه با کار بیشتر لازم دارند.

دستور العمل در مورد روف گاردن

 1. روف گاردن قابل کشت گسترده شامل یک پوشش محافظ که نیاز به نگهداری و جایگزینی پوشش ماسه ای عادی است.
 2. در مقیاس بزرگ ۲ سطح تخته کوب بصورت خود جایگزین و خود نگهدارندست. یعنی نگهداری بمقدار مینمیوم کاهش مییابد.

محدوده: این دستورالعملها در مورد نواحی گیاهی کاربرد دارند. با سطح زمین ارتباط طبیعی ندارند. عموماً روی بام ساختمانها هستند. همچنین روی بامهای گاراژهای زیر زمینی.

پناهگاهها یا ساختارهای مشابه اصول برنامه ریزی واجرای ساختاری در روف گاردن

 1. در بامهای قابل کشت گسترده نواحی کشت به عنوان یک پوشش محافظ عمل میکنند.
 2. سازه و ساختارهای بام: ساختارهای مربوط و اصول ساختاری ساختمان و بام آن به دقت با تجهیزات فنی که تحت تاثیر گیاهان و اجزای آن مرتبط باشد.
 3. بارگیری سطحی نیازمند غشاء ضد آب ایمن است. که کمترین وزن هر ناحیه از لایه آماده بکار و از پیوند بامهای باغچه دار (کاشتن گیاه روی بام مسطح) گرفته شدست.
 4. ارتفاع لبه بالای سطح زمین بار روی ناحیه لبه ناحیه داخل.
 5. انواع سازه که در بام بکار میروند. میزان بارگذاری سطح به بار گذاری نیروی باد، ارتفاع ساختمان وسطح بام بستگی دارد.
 6. مکش بالای باد میتواند در اطراف لبه و گوشه بام با عرض دو متر تا یک متر اتفاق بیفتد.
 7. بام قابل کشت باید طوری طراحی شوند که به آسانی قابل نگه داری باشند. یعنی نواحی که نیاز به مراقبت منظم دارند. از قبیل دریچه زهکشی بام، سازه  که از لبه نواحی کشت جلوآمدگی داشته باشند. همین طور از درزهای انبساط وشکافهای دیوار باید براحتی قابل دسترسی باشند.
 8. در این نواحی لایه محافظ باید شامل مواد معدنی (مصالح غیر آلی) شامل پوشش سنگهای تخته کوب و سنگهای پراکنده باشند.
 9. در این نواحی باید با دریچه آبرو زهکشی روی بام در ارتباط باشند. بطوری که هر جریان سطحی از نواحی گیاهی بتواند تخلیه شود.
 10. این نواحی با سطحی وسیع باید بنواحی زهکشی مجزا تقسیم شوند.

تجهیزات، عملکرد واقدامات احتیاطی ساختاری در طراحی روف گاردن

 1. غشاء ضد آب بر طبق ویژگیهای توصیه برای بامهای مسطح طرح شود.
 2. بهبود و توسعه نواحی کاشت نباید نقش غشاء ضد آب بام را خراب کنند.
 3. این احتمال وجود دارد که لایه ضد آب از لایه کشت جدا شوند. یعنی این امکان وجود داشته باشد. لایه محافظ بام (ضد آب) سرکشی شود.
 4. لایه محافظ بام از لایه ضد آب بام بصورت مداوم و پایدار حفاظت کند.
 5. غشاء ضد آب با پلیمر بالا باشد. بدلیل آرایش شیمیایی و فیزیکی نیاز لایه محافظ بام را تامین کند.
 6. چنان چه قیر گونی و سیستم عایق آب دارای کارایی باشد. میبایست لایه محافظ بام با قیر گونی سازگار باشد.
 7. لایه محافظ بایم از صدمات مکانیکی که بوسیله پوششها لطمه میبیند حفاظت شود. از شبکه از بافتهای آسیب نشدنی استفاده شود. زیرا این امر باعث می شود مواد غذایی و آب اضافی ذخیره شود.
 8. لایه گیاهی از نظر ساختاری مداوم و استوار باشد. توانایی زیر سازی خوبی داشته باشد.
 9. میزان ph نیابی بیشتر از ۶ در طیف اسیدی باشد.
 10. ساختار لایه وتر باشند که سطح بارندگی روزانه در آنها حداقل ۳۰ متر مربع باشد.
 11. حجم هوای حداقل ۲% در ساختار لایه در شرایطی که آب اشباع وجود داشته باشد.

نگهداری سطح گیاهی روف گاردن

 1. گیاهان جنگلی و علفزارهای خشک، شکاف سنگ کاشت و از نوع بادوام باشد.
 2. همه گیاهان مورد استفاده روی علفهای سخره جوان باشند.
 3. سرانجام در هر سال، هنگامیکه دریچه ورودی روف گاردن نوارهای اهمیت ساختار و ترمینال اتصال و چراغ زرد باشد.
 4. ساختارهای طراحی روف گاردن و ترمینالها در مواقع لزوم دسترسی و تمیز شوند.
 5. گیاهان، خزه و علفها مانند دانه بحساب نیایند.
 6. چوبهای نامطلوب برداشته شوند.
 7. گیاهان چوبی بعنوان گیاهان چوبی در نظر گرفته شوند.
 8. سرکشی مرتب و حاصلخیزی انجام شود.
 9. ممکن است براثر تاثیرات در سطح گیاهی تغییراتی بوجود بیاید.
محافظت روف گاردن در برابر آتش
 1. در مقابل تمام آتشها دقت و محافظت بعمل بیاید.
 2. زمانی که سازه از طبقه مقاوم در مقابل حریق باشد. کلیه نیازها در این زمینه برآورده میشود.
ویژگی یک روف گاردن قابل کشت رضایت بخش

یک ناحیه با پوشش گیاهی وسیع بصورت طبیعی بذر افشانی گیاهی میشود. گیاهان در آن هرس و از پیش کاشته میشوند. یعنی در کانتینر ها- محفظه ها- پوششهای زیر گلدانی و پانلها. لایه گیاهای از طریق نگه داشتن آب و مواد غذایی و مواد غذایی به گیاهان و تبدیل گاز برای گیاهان دوام و پایداری ایجاد میکنند. لایه گیاهی دارای منفذهای زیادی برای تبدیل گاز و نگهداری آب باشند. لایه تصفیه کنندها سرریز مواد غذایی و اجزای کوچک لایه گیاهی و آب زهکشی جلوگیری میکند.

لایه زهکشی تنها آب اضافی را جدا میکند. تهویه لایه گیاهی، ذخیره و در صورت لزوم تامین آب نیز به عهده لایه زهکشی است. لایه محافظ ریشه از غشاء ضد آب روف گاردن در برابر تماس شیمیایی و مکانیکی با ریشه گیاهانی که بدنبال آب و مواد غذایی هستند جلوگیری میکند. تا از صدمات وارده به طراحی روف گاردن جلوگیری کند. ساختار بام برای مدت مدیدی ضد آب باشد. این خاصیت هم در قسمت طراحی روف گاردن و هم در سایر اجزا برقرا باشد. در ساختار بام نباید میعان (تعریق) صورت بگیرد.

 

درباره mipv

× ثبت سفارش