شومینه در ویلا

نقش شومینه در ویلا دارای دودکش مجزا و با یکدیگر و همینطور یکی از دیوارهای مجاور باشند. محلهای تقاطع در دودکشها با اندازه شومینه متناسب باشند. ارتفاع دودکش از محل مکش دود تا دهانه آن ۵/۴ متر یا بیشتر باشد. زوایای برخورد دودکش با دودکش اصلی نیز باید ۴۵ درجه باشد.

جهت مشاوره با مهندس بیژن صمغ آبادی با شماره ۰۹۱۲۲۱۷۵۱۷۴ تماس بگیرید. شومینه نباید در اتاقهای با مساحت کف کمتر از ۱۲ متر مربع نصب شوند. سوخت آنها از چوبهای کم صمغ درختانی چون راش، بلوط، قان، یا چوب درخت میوه با شاخه کم باشد.

در مورد نمونه گاز سوز طبق دستورالعملهای مربوطه عمل کرد. هوای مورد نیاز جهت انجام عمل احتراق از بیرون تامین شود. بتواند بداخل راه پیدا کند حتی اگر درها و پنجره فاقد منفذ باشند. دریچه رساننده هوا میتوانند زیر شومینه یا مقابل آن قرار بگیرند.

لوله هایی که جریان هوا را به نقش شومینه در ویلا می رسانند در محلی نزدیک به دریچه شومینه تعبیه گردند. دریچه رساننده هوا باید جدا از مواد سوختی قرار بگیرند و حداقل ۸۰۰ میلی لیتر از مقابل، بالا واطراف آنها ( شومینه ) فاصله دارد. شومینه از مواد غیر قابل احتراق و پایدار وبر طبق دستورالعملهای ایمنی بسازیم. کف، دیوارها و آتشدان شومینه از آجرها و قالبهای رسی یا از مواد مقاوم در برابر آتش و یا از جنس چدن باشند.

اگر چه آتشدان و محل مکش دود اغلب از جنس آهن هستند. آجرها و سنگهای استفاده و برای ساختار دودکش مناسب باشند محل مکش دود به قطر ۲ میلی متر و از جنس ورقه برنج و مس ساخته میشوند.

دوکش و لوله مکش دود شومینه

دودکش و لوله مکش دود مجراهایی هستند که در داخل و خارج ساختمان تعبیه میشوند و گازهای حاصل از نقش شومینه در ویلا را به پشت بام و خارج از ساختمان انتقال میدهند. نمونه زیر دارای مجرای عبور دود و گاز باشند.

 • شومیه با بازده گرمایی بیش از ۲۰ کیلووات.
 • شومینه با بازده گرمایی بیش از ۳۰ کیلو وات که در داخل ساختمان دارای بازده گرمایی بیش از پنج طبقه است.
 • هر نوع شومینه و بخاری دارای آتشدان.
 • شومینه باز و هر نوع بخاری دیواری یا نقش شومینه در ویلا گرم کننده یا دارای فن.
 • نقش شومینه در ویلا، دودکش و لوله مکش دود بادی بر طبق وزن مشخصی ساخته شوند.
 • برش عرضی دودکش از داخل بصورت مدور ویا مستطیل شکل ساخته شوند واین برشهای عرضی به اندازه ۱۰۰ سانتی متر مربع یا بیشتر باشندودر کوتاهترین قسمت ۱۰۰ میلمتر باشند.
 • کوتاهترین ارتفاع مفید برای لوله آجری ۱۳۵ میلیمتر یا بیشتر باشد. قسمت بزرگتر نباید از ۵/۱ برابر قسمت کوچکتر، بیشتر باشد.
  همچنین کوتاهترین ارتفاع مفید برای سایر لوله و لوله گازی ۴ متر یا بیشتر است.
 • دهانه دودکش به ارتفاع ۴۰۰ میلیمتر ویا بیشتر از بالای بلندترین نقطه پشت بام باشد یعنی جایی که شیب پشت بام بیشتر از ۲۰ درجه است.
 • برای پشت بامهای که شیب آنها کمتر از ۲۰ درجه این مقدار ۱ متر یا بیشتر باشد.
 • جایی که ارتفاع دودکش از بلندترین قسمت سطح پشت بام بین ۵/۱ و ۳ برابر ارتفاع تا سطح پشت بام است. بید اطمینان حاصل شود. که این ارتفاع حداقل ۱متر باشد.
 • هنگامی که دهانه دودکش بالاتر از دیوارهای پشت بام است. این دیوارها در چهار طرف پشتبام کشیده نشدند. دودکش حداقل ۱ متر اتز دیوارها بلندتر باشد.
 • هر لوله در حدود ۱۰ میلیمتر یا بیشتر عر و۱۸۰ میلمتر یا بیشتر داشته باشد. که حداقل ۲۰۰ میلمیتر بالاتر از پایینترین محل اتصال نقش شومینه در ویلا است.
 • دودکشهایی که از طریق دریچه روی دهانه تمیز نمیشوند یک دریچه اضافی مخصوص تمیز و در فضای روی پشت بام یا در دودکش بالای پشت بام داشته باشند.

مصالح فوق در لوله یک جداره شومینه در ویلا

بلوکهای بتونی سبک.
آجرهای رسی.
ماسه سنگهای آهکی.
آجرهای خاکی.
چرختی ریخته گری.

مصالح برای قسمت آستر داخلی دودکش سه جداره با روکش بیرونی ولایه عایق و آستر متحرک درونی میتواند از بتون سبک یا گل رس پخته باشد.

روکش بیرونی این دودکش میتواند از مصالحی نظیر بتون سبک، سنگهای مخصوص سنگ کاری، آجرهایی با کنگره عمودی، ماسه سنگهای آهکی آجرهای ریخته گری ویا بلوکهای بتونی هوا میدهیم.

لایه عایق نیز از مواد ضد احتراق باشند.

سطح بیرونی دودکش در فضای پشت بام لایه به ضخامت ۵ تا ۱۰ میلیمتر باشد.

دودکشهای همچنین میتوانند با سفال یا بام پوشهای سفالی ویا ورقه سیمانی پوشیده شوند. ورقه هایی از جنس روی یا مس را میتوان با میخهای بدون پرچ که از جنس چوب نباشند روی دودکش نصب کرد. پوشش پیش ساخته در این مورد توصیه میشوند.
مجراهای تهویه هوا چگونه باشد.

نقش تخلیه کننده های هوا شومینه در ویلا

تخلیه کننده هوا بعنوان تجیهزات تهویه کننده در حمامها و دستشویی در ساختمان مسکونی وغیر مسکونی (از قبیل مدارس – هتلها و مهمانسرا) نصب گردند. تخلیه کننده هوا از یک یا چند اتاق به یک کانال تهویه متصل باشند. سیستم تهویه باندازه در نظر گرفته شوند که بطور مینیمم حداقل ۴ تغییر کامل هوا را در اتاقهایی که نیاز به تهویه دارند انجام دهند مقدار جریان ۶۰ متر مربع جریان مناسبی برای حمام با دستشویی مقدار جریان ۳۰ مترمکعب جریان مناسبی برای دستشویی است.

هر اتاقی که در داخل ساختمان تهویه میشود باید دارای یک دریچه غیر قابل بستن باشد و اندازه ناحیه که هوا از طریق آن جریان میباید باید ۱۰۰ متر مکعب برای هر متر مکعب حجم اتاق باشد. درزهای اطراف در می توانند در حدود ۲۵۰ متر مکعب جریان هوا را بگیرند. در حمامها به علت جریان هوا درجه حرارت نباید زیر ۲۲ سانتگراد باشد.

سرعت جریان در ناحیه زندگی ۲/. متر مربع یا بیشتر باشد. هوای تهویه به سمت بیرون هدایت شود. هر سیستم تهویه بطور جداگانه به کانال اصلی مشترک برای تعدادی از نواحی زندگی است. کارایی موثر در سیستمهای تهویه که متصل به یک کانال چند شعبه هستند به نواحی برش عرضی کانالهای موجود بستگی دارد.

برش عرضی مجرای قائم تهویه برای سیستم دارای یک مجزا بدون تخلیه الکتریکی ودر حمام و دستشویی بدون پنجره باز ( تا طبقه هشتم ) برای هر اتاقی۱۵۰۰ مترمکعب باشد.

انشعابها و اتصالات

خانه هایی که در آن یک یا دو خانوار زندگی میکنند نیازی به اتاق اتصالات لوله اصلی (آب و گاز) ندارند. اتاقهای اتصال موازی بسازیم. با تامین کننده انشعاب لوله اصلی در ارتباط باشند. که به راحتی قابل دسترس باشند. یعنی پایین راه پله با راهروی زیر زمین یا جایی مستقیماً از بیرون قابل دسترسی باشند. اتاقهای اتصال قسمت بیرونی دیوار نصب شوند تا مسیر اتصالات مشخص باشند. دیوارها حداقل تا ۳۰ دقیقه در برابر حرارت و آتش مقاوم باشند.

درها حداقل ۱۹۵۰ /۶۵۰ میلیمتر باشند. بدلیل سیستم گرمایش منطقه در قابل قفل باشد. جایی که احتمال ارتباط با آب یا اتصالات لوله اصلی وجود دارد یک دهانه ریزش آبرو ( چاهک) تعبیه شود. اتاق اتصالات لوله اصلی به سمت هوای بیرون تهویه پذیر باشد. همچنینن اتاقها نباید در معرض هوای زیر صفر درجه قرار بگیرند، برای ساختمانهای مسکونی تا ۳۰ واحد گرمایش منطقه برای ۱۰ واحد مسکونی اندازه این اتاقها بر طبق این مقادیر باشند.

 • عرض بالای ۱۸۰ متر ارتفاع ۲ متر برای واحد مسکونی تا ۶۰.
 • واحد یا جایی که سیستم گرمایش منطقه برای ۳۰ واحد و عرض ۸۰/۱ متر، بلندی ۵/۳ متر و ارتفاع ۲ متر باشد.

نقش معماری خورشیدی در طراحی و ساخت ویلا

مسائل اقتصادی لزوماً باعث میشوند تا مهندسین و ساختمان سازان راههایی را جستجو کنند تا بتوانند از منابع سوخت فسیلی انرژی استفاده نمایند . امروزه به این نکته تاکید میشود. که نیازهای اکولوژیکی در حال تغییرند. از طریق استفاده بهینه انرژی، نیاز به انرژی در ساختمانهای مسکونی میتواند در حدود ۵۰% در مقایسه با ساختماهای قدیمی تر کاهش یابد.

تعادل انرژی در ساختمانها

انرژی خورشیدی بدون هیچ هزینه و برای هر ساختمانی قابل دسترس مخصوصاً ساخت ویلا معمولا در جاهایی هست که دسترسی به برق وانرژی سخت است. متاسفانه دربسیاری از نواحی آب وهویی تابش نور خورشید بسیار کم باید. بطوری که شکل دیگر انرژی برای گرم کردن اتاقها ، گرم کردن آب و برای کار کردن وسایل برقی استفاهد میشود مقدار زیاد از انرژی بدلیل هدر رقتن گرما از طریق پنجره ،دیوار، سقف و بامها تلف میشود.

خوشبختانه کشور عزیزمان ایران از این حیث مستثنی زیرا وجود انرژی خورشید در جاهای مختلف کشورمان قابل دسترسی فقط این تکنولوژی را رایج داده تا بتوان از نعمت خدادادی کشورمان به نحوه احسن استفاده کرد.

دستور العملهایی در مورد مصرف بهینه انرژی

سه راه حل اساسی وجود دارند که باعث کمتر شدن مصرف انرژی در یک ساختمان میشود.
۱. هدر رفتن گرما کاهش یاد _ میزان گرمای مصرفی کاهش یابد.
۲. افزایش ذخیزه انرژی از طریق استفاده از انرژی خورشیدی.
۳. استفاده بهینه مصرف کنندگان برای بهبودی تعادل انرژی.

انتخاب محل ساختمان نیز میتواند از هدر رفتن انرژی گرمایی در ساختمان بکاهد. شرایط در یک منطقه کوچک تغییر خواهد کرد یعنی نیروی باد و شرایط درجه حرارت با ارتفاع یک ساختمان تغییر خواهد کرد. هنگامی که شیب در ناحیه جنوبی باشند یک شرایط خود اقلیم مطلوب ایجاد میشود یعنی هنگامی که ناحیه از زمین در قسمت بالای ۳ شیب ودور از قله یک تپه باشد. شکل یک ساختمان نقش مهمی در مصرف بهینه انرژی دارد.

سطح بیرونی یک ساختمان با آب وهوای بیرونی ارتباط مستقیم دارد و مقدار انرژی رابه سمت هوای بیرون هدایت میکند. طرح ساختمان به گونه هست که سطح خارجی کمتری در مقایسه با حجم ساختمان با محیط بیرون مرتبط باشد. طرح ایجاد و برای یک ساختمان بشکل یک مکعب باشد. اگرچه یک نیم کره یک نمونه مطلوبتر است. با این وجود این فرضیه تنها برای خانه هایی منفصل بکار میرود.

معماری خورشید ( سازماندهی نقشه زمینی )

در بهره برداری غیر فعال از انرژی خورشیدی گرما از طریق تابش مستقیم بهره برداری میشود ودر اجزای ساختاری خاص از قبیل دیوار و سقف ذخیره میشود. بدلیل شرایطی که تحت آن شرایط انرژی خورشیدی بصورت غیر فعال استفاده میشود. شکل نقشه زمین لزوماً بصورت یک طرح منطقی و خاص است. محل زندگی و محل خواب که بصورت مداوم از آنها استفاده میشود. بسمت جنوب و با پنجره زیادی بسازیم.  برای ساخت محل زندگی و محل خواب از ساختاریهای صیقلی و شیشه استفاده شود. سه دلیل عمده برای این کار وجود دارد.

۱. گسترش محل زندگی (بزرگتر نشان دادن محل زندگی).
۲. استفاده از انرژی خورشیدی.
۳. ایجاد یک منطقه پیشگیری گرمایی.

اتاقهای که کمتر استفاده میشوند ودارای درجه حرارت پایینی هستند. نور طبیعی کمتری لازم دارند. بسمت شمال بسازیم. این اتاقها به عنوان یک منطقه پیشگیری بین محل زندگی گرم وآب و هوای سرد بیرون هستند.

استفاده از انرژی خورشیدی

در استفاده از انرژی خورشیدی بین استفاده غیر فعال و فعال از انرژی خورشید تمایز وجود دارد. استفاده فعال از انرژی خورشید نیازمند تجهیزاتی ماننده جمع کننده ها – لوله کشی و پمپ دورانی مجراهای جمع کننده برای انتقال انرژی خورشیدی است. این مستلزم هزینه وسرمایه گذاری بالایی که منحصراً از طریق ذخیره در هزینه انرژی ایجاد میشود.

در نتیجه چنین سیستمی نمی تواند از نظر اقتصادی در خانه هایی که دارای یک خانواراست بکار رود. استفاده انفعالی یا غیر فعالی از انرژی خورشید نیازمند اجزای ساختاری خاص که گرما را ذخیره میکنند. مانند دیوار، سقف و واحدهای صیقل داده و استفاده از این سیستم و کارایی آن به عوامل خاص بستگی دارد.

۱. شرایط آب هوایی – میانگین درجه حرارت ماهیانه – هندسه خورشیدی و تابش خورشید ساعت تابش نور خورشید و سطح تابش انرژی.
۲. روش استفاده از انرژی خورشید، استفاده غیرمستقیم و استاندارد مستقیم.
۳. انتخاب مواد ومصالح – توانایی جذب سطحی و ذخیره گرمایی مصالح.

انرژی خورشیدی

انرژی خورشیدی به ازای هر نفر در یک خانوار در حدود ۵/۱ متر مربع ناحیه جمع کننده و در حدود ۱۰۰ لیتر مقدار حجم آب در تانکرها ذخیره شود. یک گرم کننده خورشیدی که دارای ۳۰ لوله و سطح جذب کننده به اندازه ۳ متر مربع لازمست تا برای ۴ نفر در یک خانوار آب گرم تولید شود.

یک جمع کننده در حدود ۱۴ -۵/۸ کیلو وات درهر روز انرژی جمع آوری میکند و این مقدار به نور خورشید بستگی دارد و این مقدار برای گرم کردن ۲۸۰- ۲۰۰ لیتر آب کافی در آینده خورشید نمی تواند گرمای کافی تولید نماید بنابراین نصب سیستم گرمایشی خورشیدی نیازمند یک سیستم گرمایشی متعارف هستند.

۲ نوع تکنولوژی متفاوت شومینه

گرمای خورشیدی: جمع آوری گرمای خورشید با استفاده از جمع کننده تجهیزاتی که انرژی گرمایی خورشید را جذب میکنند. از انرژی گرمایی برای آب استفاده میشود.

الکتریسیته خورشیدی: فتوولتائیک (قدرت زای نوری) مستقیماً نور خورشید را به جریان برق تبدیل میکند. نقش شومینه در ویلا (جریان مستقیم) که این کمار با کمک سلولها یا باتری خورشیدی انجام میدهد.

درباره mipv

× ثبت سفارش