بیماری درختان میوه خشکباری لکه آجری برگ بادام

علائم بیماری درختان میوه خشکباری روی برگ بادام ابتدا بصورت لکه بی شکل و سبز متمایل به زرد ظاهر و در ادامه برگ کلروفیل خود را در محل این لکه که معمولاً گوشه دار و حاشیه نامشخصی دارند. کاملاً از دست داده و برنگ زرد در می آید. بتدریج که قارچ عامل بیماری پیشروی و رشد و نمو میکند. رنگ لکه نیز از زردی به نارنجی و سپس به قرمز آجری در میاید.

در این موقع بافت برگ در محل لکه ضخیم و به سمت سطح تحتانی برجسته میشود. در حالیکه در قسمت فوقانی برگ فرورفتگی بوجود میاید. برگ در محل لکه ها ضخیمتر و گاهاً ۳-۲ برابر ضخامت برگ سالم میرسد. اواخر فصل تابستان لکه برگ به رنگ کاملاً قهوه ای و تیره درامد. بافت برگی در این قسمت خشک و میمیرد. قارچ عامل بیماری بعد از نفوذ در بافت برگهای بادام ریسه ای تشکیل میدهد.

بین بافت نردبانی پیشرفت و در آنجا برشد و توسعه خود ادامه میدهد. همزمان با رشد ریشه و افزایش تراکم آنها محتویات سلولهای برگ فاسد و بافت نردبانی برگ بهم میریزد. بسیاری از سلولهای مرده و برخی از آنها برنگ نارنجی در میایند. جهت مبارزه با بیماری میتوان از انواع قارچ کشها در چندین نوبت استفاده کرد. اولین سمپاشی در اسفند ماه با قارچ کش کاسید ۱۰۱ به نسبت ۵ در هزار انجام میگیرد.
در فصل بهار همین درختان را چهار بار یکی از قارچکشها سمپاشی میکنند. اولین سمپاشی بهاره بعد از ریزش گلبرگها و تقربیاً در دهه سوم فروردین ماه صورت میگیرد. سه نوبت سمپاشی بعدی به فاصله دو هفته از همدیگر انجام میگیرد.


سفیدک سطحی بادام

بیماری درختان میوه خشکباری معمولاً از اواسط تابستان شیوع میابد واولین علائم آن لکه سفید خاکستری در سطح تحتانی برگهاست در ادامه این لکه با یکدیگر پیوست و قشر سفید رنگی در سطح زیرین برگ بوجود میاورند. اغلب در سطح فوقانی برگ لکه قرمز یا قهوه ای رنگی ظاهر میشود که در مقابل لکه سفید سطح زیرین قرار میگیرد. بیماری سفیدک سطحی بادام و پسته دارای میزبانهای فراوانی است. قارچ عامل بیماری درختان میوه خشکباری چرخه زندگی قارچ عامل سفیدک سطحی بادام معمولاً دارای دو مرحله غیر جنسی و جنسی است.

میسلیوم قارچ در فصل رشد درخت در سطح برگ رشد کرد. با پراکندگی میسلیوم در درون میزبان، کنیدیوفورهای اوالاریوپسین تولید میشود که ضمن خروج از روزنه برگ به یک کنیدی درشت آویز مانند منتهی میشود. از اواخر شهریور ماه واوائل پاییز عامل قارچی بهمین صورت زمستان گذارنی نمود. در اوایل بهار کلیستوتسها با جذب رطوبت متورم و پاره و اسکوسپورها روی برگها میافتند تا زندگی قارچ از سر میگیریم. جهت مبارزه با بیماری درختان میوه خشکباری چنانچه شدت بیماری درختان میوه خشکباری زیاد باشد میتوان از سم کاراتان یا سموم گوگردی استفاده نمود.

بیماری درختان میوه خشکباری لکه سیاه گردو

این بیماری درختان میوه خشکباری لکه سیاه گردو یا آنتراکتوز در اغلب مناطق گردو خیز کشورمان بویژه در مناطقی که از بارندگی و رطوبت بیشتری برخوردارست، شیوع دارد. بیماری درختان میوه خشکباری در تمامی مناطق گردو خیز استان تهران به استثنای دماوند، در استانهای همانند قزوین آذربایجان شرقی و غربی ، اردبیل ، گلستان، مازندران، گیلان، کرمانشاه، کردستان، خراسان و بعضی ازنواحی استان سمنان شیوع دارد. آنتراکنوز گردو به برگ، دمبرگ، سرشاخهه میوه جوان حمله مینماید. علائم بیماری روی برگها ابتدا بصورت لکه هی کوچک گرد به قطر ۵۰۲ میلیمتر با حاشیه دندانه دار به رنگ قهوه ای مایل به قرمز با مرکز قهوه ای مایل به خاکستری تشکیل میدهد.

انی لکه بتدریج بزرگ شه وبصورت نواحی بافت مرده، بدون شکل هندسی مستقر بین رگبرگها، بیشتر در حاشیه ونوک برگها درمیایند. نشانه و علائم بیماری روی پوست سبز میوه جوان بصورت لکه گرد نامنظم و کمی فرو رفته ظاهر می شوند. قارچ عامل بیماری درختان میوه خشکباری زمستان را اغلب بصورت پریتسیوم در داخل برگهای بیمار و پیر روی میوه و یا در داخل زخمهای که روی شاخه سال قبل می گذارند. در فصل بهار همزمان با ریزش باران بهار، آسکوسپورهای قارچ از پریتسیوم کوچی که روی برگها و میوه افتاده، دراواخر پاییز یا بهار تشکیلی بیرون میریزند.

از مهمترین اقدامات جهت مقابله با این بیماری میتوان با انهدام برگهای و میوه بیمار کف باغ اشاره نمود. در صورت شدت بیماری درختان میوه خشکباری میتوان با قارچ کشهای آرروماتیک، نیتریل، دی تیو کاربات، ترکیبات مسی درختان آلوده را سمپاشی کرد.

پوسیدگی فیتوفتورایی طوقه در ریشه گردو

این بیمار در اغلب کشورهای میوه خیز جهان شیوع دارد. در کشورمان نیز برای اولین بار پوسیدگی طوقه و ریشه گردو در استان فارس، پس از آن استان کرمان گزارش شد. درختان گردو در سنین مختلف به بیماری درختان میوه خشکباری مبتلا میشوند. علائم اصلی بیماری درختان میوه خشکباری در ریشه، طوقه وبن تنه وعلائم ثانویه روی اندامهای هوایی ظاهر میشود. از نشانه بیماری میتوان به ضعف عمومی و کم برگی درختان و زردی حفیف برگها اشاره نمود. قارچ روی اندامهای هوایی ظاهر میشود.

از نشانه بیماری درختان میوه خشکباری میتوان به ضعف عمومی و کم برگی درختان و زردی حفیف برگها اشاره نمود. قارچ phytophthora cactorom عامل پوسیدگی طوقه و ریشه گردو میباشد. مایه گونه فیتوفتورا از طریق خاک، آب، مواد گیاهی بیمار به باغهای گردو منتقل میشود. قارچ عامل بیماری قادر است به حالت پوده رست در خاک باغ و اندامهای عفونی به حیات خود ادامه دهد.

از مهمترین اقدامات در کنترل بیماری درختان میوه خشکباری پوسیدگی فیتوفتورایی طوقه وریشه گردو کاهش مدت زمان اشباع خاک باغ بخصوص در قسمت نزدیک به سیستم ریشه استفاده از پایه مقاوم به بیماری درختان میوه خشکباری کاشت درختان روی خاک پشته کم ارتفاع بگونه ای که هنگام آبیاری، آب اطراف تنه طوقه درختها را فرا نگیرد. استفاده از قارچکشهای سیستمیک نظیر فورتیل آلومینیوم، در کنترل بیماری موثرست.

پوسیدگی طوقع یا گموز درختان پسته

در ایران دو گونه از فیتوفتورا در درختان پسته بنامهای p.parasitica var.macro – p.citrophthora leonian –spora باعث بیماری گموز میشود. گونه مختلف فیتوفتورا ممکن است که ریشه، طوقه و ساقه را بیمار نمایند. علائم و نشانه اولیه بیماری درختان میوه خشکباری شامل پوسیدگی ریشه، طوقه و حتی تنه درختان آلوده میباشد. درختان پسته بیمار به فیتوفتورا در فصل پاییز ممکن است برشد خود چندین سال ادامه داده و یا به طور ناگهانی در بهار یا اوایل تابستان سال بعد با شروع گرما خشک گردند. در مراحل اولیه پوسیدگی طوقه، پوست ناحیه بیمار تیره و اگر پوست محل آلودگی حذف شود. پوسیدگی تا محل نسج کامبیوم مشاهده میگردد.

آبیاری بیش از حد موجب تسری آلودگی و پوست ناحیه بیمار برنگ قهوه ای تیره و یا سیاه میشود. در درختان بیمار به فیتوفتورا اغلب تقلیل رشد سریع بوده و درختان ممکن است در اواخر بهار با پوسیدگی تمام طوقه خشک کردند. قارچ عمل گموز درخت پسته اصولاً انگلی است که در خاک فعالیت دارد و رطوبت از مهمترین عامل رشد و نمو آن محسوب میشوند. جوانه زنی قارچ در خاک در دمای ۲۴-۲۲ درجه سانتیگراد به نحو مطلوبی انجام میگیرد.

نکات الزامی جهت مقابله با بیماری گموز پسته 

  • استفاده از پایه مقاوم به بیماری درختان میوه خشکباری.
  • در زمان کاشت باید دقت شود تا صرفاً ریشه درخت پسته زیر خاک قرار گیرد. از قسمت طوقه به بالا در معرض هوا قرار گیرد.
  • آبیاری مناسب و متعادل و همچنین زهکشی خاکهای مرطوب.
  • عدم استفاده از آبیاری غرقابی.
  • تراشیدگی نسوج بیمار طوقه و پانسمان محل آلودگی با چسب باغبانی.
  • جلوگیری از زخم طوقه و ریشه درخت.
سفیدک پودری پسته

سفیدک پودری در باغهای پسته دماوند، قزوین، کرمان، رفسنجان و زرند گزراش میشود. علایم بیماری درختان میوه خشکباری معمولاً اوایل تابستان روی برگهای درختان آلوده ظاهر میشود. اولین نشانه بیماری درختان میوه خشکباری بصورت لکه سفید متمایل به خاکستری در سطح زیرین برگها بروز میکند. بعد از بهم پیوستن لکه، قابل رویت میباشد. سطح فوقانی برگهای آلوده، در محل لکه زیر برگ، سبز کمرنگ متمایل به زرد میشود. چرخه زندگی p.pistaciae دارای دو مرحله غیر جنسی و جنسی است.

در اواخر بهار و تابستان، میسلیوم قارچ در سطح زیرین برگ رشد میکند. برخی از میسلیومها در پارانشیم میانی برگ پیشروی دارند و بعضی از آنها سطحی بوده و دائماً در سطح تحتانی برگ ایجاد لکه نموده که تا مراحل آخر تمام سطح زیرین برگ را احاطه میکند. میسلیومی که بخشی از آن درون بافت میزبان نفوذ کرده کنیدیوفورهایی از نوع اوولاریوپسیس تولید میکند.ضمن خروج از روزنه برگ یک کنیدی درشت ختم میشود. عواملی نظیر دفع علفهای هرز، حذف انهدام برگهای مبتلا به بیماری و استفاده از کودهای نیتروژنی به اندازه مناسب در کاهش بیماری درختان میوه خشکباری نقش موثری دارد.

آفلاتولیسین پسته

آفلاتوکسین اولین بار در سال ۱۹۶۰ در انگلستان در جریان شیوع یک بیماری درختان میوه خشکباری درختان میوه خشکباری باعث مرگ ومیر تعداد زیادی جوجه بوقلمون شد. در انبار پسته رفسنجان نشان میدهد که حداقل رطوبت نسبی جهت رشد عامل بیماری سم آفلاتوکسین کافی است تا در مدت کوتاهی قارچ عامل تولید شود. از نظر مشخصات میکروسکوپی جنس آسپرژیلوس کنیدیوفور غیر منشعب در انتهای کمی متورم است که به تعدادی سلولهای اسپورزا ختم میشود. همچنین جهت مقابله با بیماری آفلاتو کسین میتوان به موارد زیر اشاره کرد.

  • بلافاصله بعد از باروری پسته برداشت محصول صورت گیرد.
  • بعد از برداشت محصول باید در مدت زمان کوتاهی پوست آنها را جدا نمود.
  • از انبارداری پسته خشک نشده، خودداری شود.

گروه باغبانی و جابجایی درخت بیژن صمغ آبادی

درباره mipv

× ثبت سفارش